Акредитирани магистърски програми

Военна академия предлага обучение по магистърски специалности в  три акредитирани професионални направления:  „Национална сигурност“, „Военно дело“ и „Психология“, както следва:

Професионално направление 9.2. "Военно дело", област на висше образование 9. "Сигурност и отбрана"

Професионално направление 9.1. "Национална сигурност", област на висше образование 9. "Сигурност и отбрана"

Акредитация дадена от ПКСПНСО на заседание на 14.03.2019 г. (Протокол № 6). Определен капацитет от 740 студенти. Оценка 9,02 (девет, нула две). Срок на акредитация 6 г.

Професионално направление 3.2. "Психология", област на висше образование 3. "Социални, стопански и правни науки".

Акредитация дадена от ПКСПНСО на заседание на 15.01.2020 г. (Протокол № 1).Определен капацитет от 100 обучаеми в редовна форма - 20 студенти и задочна форма - 80 студенти. Обща оценка 9, 12 (девет и дванадесет). Срок на акредитацията 6 г.

Контактна информация

„Връзки с обществеността и международна дейност“
+ 359 2/ 92 26 550 
Администрация + 3592 92 26 504
Логистика + 359 2 92 26 513
Учебна дейност
+ 359 2 92 26 572; 26574; 26586;
Финанси + 359 2 92 26 507
Факс + 359 2 944 1657

e-mail: rnda@armf.bg

Социални мрежи

Вижте новините

Видео

Вижте сроковете за кандидатстване и всички необходими документи за прием: