Акредитирани магистърски програми

Военна академия предлага обучение по магистърски специалности в  три акредитирани професионални направления:  „Национална сигурност“, „Военно дело“ и „Психология“, както следва:
Професионално направление 9.2. „Военно дело“, област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана“
Професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана“

Акредитация дадена от ПКСПНСО на заседание на 14.03.2019 г. (Протокол № 6). Определен капацитет от 740 студенти. Оценка 9,02 (девет, нула две). Срок на акредитация 6 г.

Професионално направление 3.2. „Психология“, област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“

Акредитация дадена от ПКСПНСО на заседание на 15.01.2020 г. (Протокол № 1).Определен капацитет от 100 обучаеми в редовна форма – 20 студенти и задочна форма – 80 студенти. Обща оценка 9, 12 (девет и дванадесет). Срок на акредитацията 6 г.

beenhere

Вижте сроковете за кандидатстване и всички необходими документи за прием:

beenhere

Контактна информация

„Връзки с обществеността и международна дейност“
+ 359 2/ 92 26 550 
Администрация + 3592 92 26 504
Логистика + 359 2 92 26 513
Учебна дейност
+ 359 2 92 26 572; 26574;
Финанси + 359 2 92 26 602
Факс + 359 2 944 1657
e-mail: rnda@armf.bg