Предмет на дейност

Предметът на дейност на Академията включва:

  • обучение на слушатели за придобиване на висше образование на образователноквалификационната степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалности от регулираните професии „Офицер за оперативно ниво на управление“ и „Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“;
  • обучение на студенти за придобиване на висше образование на образователноквалификационни степени „бакалавър“ и „магистър” по други акредитирани професионални направления;
  • обучение на докторанти за придобиване на висше образование на образователна и научна степен „доктор” по акредитирани докторски програми;
  • обучение за повишаване на квалификацията;
  • специализирано обучение, придобиване на квалификация и професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и на граждани, при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
  • извършване на научна и научноизследователска дейност в областта на сигурността и отбраната, и в други области, свързани с тях;
  • развитие на научна-производствена, издателска, спортна и стопанска дейност, свързана с основната дейност на Академията и реализацията на създаваните от нея научноизследователски резултати и други обекти на интелектуалната собственост;
  • други дейности, предвидени в закон, акт на Министерския съвет или възложени от министъра на отбраната.