Обучение в докторантура

Военна академия предлага обучение по 11 акредитирани докторски програми в редовна, задочна форма на обучение и чрез самостоятелна подготовка. Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка. За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

Полезни материали и нормативни документи

Обучение в докторантура чрез самостоятелна подготовка

Приемът на докторанти, разработили проект на дисертационен труд в основната му част и библиография се извършва без конкурс и изпит през цялата академична година. Срокът на обучение е 3 години.
За учебната 2021-2022 година таксата за обучение в докторантура чрез самостоятелна подготовка срещу заплащане е в размер на 3 100 лева.

Необходимите документи за доктарантура в самостоятелна подготовка:

 • Заявление до началника на Военна академия „Г. С. Раковски”;
 • Автобиография.
 • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението (копие).
 • Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторантура, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Военна академия „Г. С. Раковски”.
 • Свидетелство за съдимост.
 • Нотариално заверена декларация за поемане на финансирането на обучението в докторантура.
 • Документ, удостоверяващ платена такса за разглеждане на проект на дисертационен труд. Таксата за разглеждане е в размер на 500 лева
 • Списък с научни публикации по темата на дисертационния труд (ако има такива)

Акредитирани докторски програми

1. „Военна и военнополитическа история“ – професионално направление: 2.2. „История и археология“
2. „Военна психология” – професионално направление: 3.2. „Психология“

Професионално направление: 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“
4. „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (на войските и оръжията)”
5. „Комуникационни мрежи и системи“

Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“
6. „Киберсигурност”
7. „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”
8. „Военнополитически проблеми на сигурността”
9. „Организация и управление извън сферата на материалното производство” (по отрасли)

Професионално направление: 9.2. „Военно дело“
10. „Военноприложни аспекти на защитата на населението и инфраструктурата на държавата”
11. „Организация и управление на въоръжените сили”

Вижте повече за акредитираните докторски програми

КОНТАКТИ

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

 • IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
 • BIC: BNBGBGSD
 • БНБ Централно управление

Информация за кандидатстване на телефони:

 • (02) 92 26 512,
 • (02) 92 26 675

Електронна поща:

Направете запитване