Докторантура

Обучение в докторантура

Военна академия предлага обучение по 10 акредитирани докторски програми в редовна, задочна форма на обучение и чрез самостоятелна подготовка. Срокът за подготовка в редовната форма на обучение е с продължителност до три години, задочната и дистанционната – до 4 години, а обучението на докторантите на самостоятелна подготовка и на тези по чл. 21, ал. 7 от Закона за висшето образование е с продължителност до 5 години. За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

diplomi

Полезни материали и нормативни документи

Обучение в докторантура чрез самостоятелна подготовка

Приемът на докторанти, разработили проект на дисертационен труд в основната му част и библиография се извършва без конкурс и изпит през цялата академична година. Срокът на обучение е до 5 години.
За учебната 2022-2023 година таксата за обучение в докторантура чрез самостоятелна подготовка срещу заплащане е в размер на 4 000 лева.

Необходимите документи за доктарантура в самостоятелна подготовка:

 • Заявление до началника на Военна академия „Г. С. Раковски”;
 • Автобиография.
 • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението (копие).
 • Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторантура, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Военна академия „Г. С. Раковски”.
 • Свидетелство за съдимост.
 • Нотариално заверена декларация за поемане на финансирането на обучението в докторантура.
 • Документ, удостоверяващ платена такса за разглеждане на проект на дисертационен труд. Таксата за разглеждане е в размер на 500 лева
 • Списък с научни публикации по темата на дисертационния труд (ако има такива)

Акредитирани докторски програми

Професионално направление: 3.2. „Психология“
1. „Военна психология“

Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“
2. „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (на войските и оръжията)”
3. „Комуникационни мрежи и системи“
4. „Киберсигурност”
5. „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”
6. „Военнополитически проблеми на сигурността”
7. „Организация и управление извън сферата на материалното производство” (по отрасли)
8. „Военноисторически аспекти на националната сигурност”

Професионално направление: 9.2. „Военно дело“
9. „Военноприложни аспекти на защитата на населението и инфраструктурата на държавата”
10. „Организация и управление на въоръжените сили”

Вижте повече за акредитираните докторски програми


КОНТАКТИ

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

 • IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
 • BIC: BNBGBGSD
 • БНБ Централно управление

Информация за кандидатстване на телефони:

 • (02) 92 26 512,
 • (02) 92 26 675

Електронна поща:

Направете запитване