Комуникационни мрежи и системи

Докторската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти по комуникационни мрежи и системи и тяхното приложение в сектора за отбрана и сигурност, които имат способности и опит за самостоятелна научна, научноизследователска и научно-преподавателска дейност. Обучението разширява и задълбочава общата и професионална компетентност на докторантите в областта на навлизащите комуникационни технологии, изследването и моделирането на комуникационните мрежи и услуги, приложението на мрежови решения в отбраната и сигурността и оценяването на ефективността им.
Програмата е предназначена за обучение и придобиване на образователната и научна степен „доктор“ като трета степен на висшето образование и създава условия за придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване и успешна защита на дисертационен труд.
Обучението се осъществява в редовна форма и чрез самостоятелна подготовка с продължителност до три години и в задочна форма с продължителност до четири години.