Курсове

„Английски език – І ниво”

Цели на курса: Да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие със задачите и предизвикателства
Read More

„Английски език – ІІ ниво“

Цели на курса: Да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие със задачите на Българската арми
Read More

„Английски език – III ниво”

Цели на курса: Да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие с новите задачи на Българската а
Read More

„Френски език – I ниво”

Цели на курса: Специализантите да придобият практически езикови умения и навици за ползване на литература и общуване на френски език. Съдържание на ку
Read More

„Руски език – Първо ниво”

Цели на курса: Да даде на специализантите знания за лексико-граматичната структура на предвидените в програмата теми и да формира у тях умения и навиц
Read More

Киберсигурност

Учебната програма е предназначена за професия „Организатор интернет приложения“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл
Read More