Център за дистанционно обучение

Предимства на дистанционната форма на обучение?

Дистанционната форма на обучение (ДФО) не е новост във Военна академия. Тя е въведена през учебната 2005-2006 година.

Представлява максимално гъвкава форма на обучение, адаптирана към бюджета и времето на работещите студенти, майки с деца, живеещи в отдалечени населени места и лица със специфични образователни потребности.

ДФО е равнопоставена на редовната форма по отношение на съдържанието на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома. Съчетава елементи на електронно обучение с минимален брой присъствени занятия, които се провеждат по предварително изготвен график.

Дистанционното обучение в образователно-квалификационна степен “магистър” е с продължителност 2 години (4 семестъра). Всеки семестър има присъствени занятия до 15 процента от редовния учебен план и завършва с изпитна сесия. Материалите за подготовка и провеждане на изпити се изпращат от факултетите, чрез дистанционна платформа.

Център за дистанционно обучение

Във Военна академия е обособено специализирано звено Център за дистанционно обучение – сектор в Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“.

Мисията на ЦДО е да обслужва основните звена, провеждащи обучение в дистанционна форма.

Функциите и задачите на ЦДО са свързни с участие в развитието на институционалната среда за дистанционно обучение в съответствие с чл. 4, ал. 5 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и чл. 12 от Правилника за дистанционно обучение във Военна академия.

 ВИЖ: ГРАФИК НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ ЗАНЯТИЯ