Специалност „Логистика на сигурността и отбраната“

Кратко описание на специалността:

Магистърската програма е изградена върху разбирането за сигурността и причинно-следствената връзка между нея и икономиката, системата за национална сигурност, отбраната на страната, въоръжените сили и ресурсите за отбрана, както и върху основите и тенденциите за развитието на логистиката и транспорта в гражданската сфера.
Целта на обучението по специалността е да удовлетвори нарастващите потребности от подготвени специалисти и мениджъри в областта на логистичното осигуряване на икономиката и на веригите на доставки в резултат на повишаване на тяхното ключово значение за конкурентоспособността на компаниите и организациите.
Обучаемите придобиват знания в области свързани с осигуряване на сигурността и отбраната, дистрибуционната политика, иновациите, маркетинга и други. В различните дисциплини се предоставят съвременни знания и се акцентира върху важни за съвременното общество области, като международната логистика, логистичния мениджмънт, информационните системи и технологии, маркетинг и други с които се изграждат знания за приложението на логистиката в националната сигурност и отбрана, както и в гражданската сфера.
Завършилите специалността постигат надеждна и широка професионална реализация във всички икономически сфери, като заемат експертни и ръководни позиции на различни нива на управление в държавата.

Форми и срок на обучение:

Обучението се осъществява в дистанционна (2 години – 4 семестъра) форма.

Изучавани дисциплини:

Задължителните учебни дисциплини са „Национална и международна сигурност“; „Управление на сигурността и отбраната“; „Военни аспекти на националната сигурност“; „Основи на логистиката на сигурността и отбраната“; „Основи на дистрибуцията“; „Транспорт и придвижване“; „Логистика на сигурността и отбраната в многонационална среда“; „Информационни системи в логистиката на сигурността и отбраната“.

Перспективи за реализация:

Завършилите специалността получават професионална квалификация „магистър по логистика на сигурността и отбраната“ и могат успешно да се реализират като мениджъри, експерти и служители в държавни или частни логистични организации.