Специалност „Логистика на сигурността и отбраната“

Кратко описание на специалността:

Магистърската програма е изградена върху концепцията за разбиране на сигурността и причинно-следствената връзка между нея, системата от органи и организации за национална сигурност, отбраната на страната, военната стратегия, въоръжените сили и ресурсите за отбрана и изградената система за логистично осигуряване.
Обучаемите придобиват знания в областта на логистичните концепции и доктрини за осигуряване на сигурността и отбраната, дистрибуционната политика, иновациите и маркетинга. В различните дисциплини се акцентира върху важни за съвременното общество области, като интегрирането в областта на международната логистика, логистичния мениджмънт, информационните системи и технологии, маркетинг и други, с които се разширява сферата от концептуални възгледи и схващания за приложението на логистиката в националната сигурност и отбрана.

Форми и срок на обучение:

Обучението се осъществява в дистанционна (2 години – 4 семестъра) форма.

Изучавани дисциплини:

Задължителните учебни дисциплини са „Национална и международна сигурност“; „Управление на сигурността и отбраната“; „Военни аспекти на националната сигурност“; „Основи на логистиката на сигурността и отбраната“; „Основи на дистрибуцията“; „Транспорт и придвижване“; „Логистика на сигурността и отбраната в многонационална среда“; „Информационни системи в логистиката на сигурността и отбраната“.

Перспективи за реализация:

Завършилите специалността получават професионална квалификация „магистър по логистика на сигурността и отбраната“ и могат успешно да се реализират като мениджъри, експерти и служители в държавни или частни логистични организации.