Цели на програмата на специалност „Логистика на сигурността и отбраната“

ЛОГИСТИКАТА – НАУКА И ПРАКТИКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

ЛОГИСТИКА – ТОЧНОТО НЕЩО, НА ТОЧНОТО МЯСТО, В ТОЧНОТО ВРЕМЕ

СПЕЦИАЛНОСТ „ЛОГИСТИКА НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА“ – ВАШИЯТ ПРАВИЛЕН ИЗБОР ЗА УСПЕШНО БЪДЕЩЕ И КАРИЕРА!

ЕЛАТЕ ПРИ НАС ЗА ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО И ВЪРВИМ УСПЕШНО НАПРЕД!

От учебната 2005 / 2006 година във ВА „Г.С. Раковски“ стартира обучение на студенти по специалността „Логистика на сигурността и отбраната“. Интересът към тази специалност е много голям. Обучението се извършва в дистанционна форма с продължителност две години.

Обучението по специалността е организирано с цел да предостави допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за студентите с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ по други специалности. Това се постига чрез съчетаване на учебни дисциплини, модули и теми от професионалните направление „Национална сигурност“ и „Военно дело“ допълнени с широк кръг от теми от релативни области на стратегическото лидерство, мениджмънта на отбраната и въоръжените сили и функционалните и научни области на логистиката.

В резултат на подготовката си студентите ще придобият компетенции за нови знания:

  • В областта на логистичните концепции за осигуряване на сигурността и отбраната на страната;
  • В областта на дистрибуционната политика;
  • В областта на функционалните области на логистиката;
  • В областта на управлението на инвестициите, иновациите, маркетинга и лидерството;
  • В областта на борбата със световния тероризъм и икономическите взаимоотношения в държавен и международен аспект;
  • В областта на политика за национална и международна сигурност;
  • В областта на военната стратегия.

Ще бъдат в състояние да: изработват своевременно нови оригинални (творчески) варианти на решения в сферата на логистиката на сигурността и отбраната; бързо да вземат логистични решения в условия на неопределеност и времеви и ресурсен дефицит (оперативност); успешно да работят в логистични екипи, на основата на консенсус, кооперативност и развити концептуални способности;

Ще могат да: работят в логистични организации, като балансират между делегираната власт и провежданата политика; ефикасно да ръководят превръщането на логистичните идеи, концепции и стратегии в конкретната практика; управляват иновационните процеси в логистичните организации.

Така Военната академия допринася за изпълнение на социалната поръчка – все повече цивилни експерти от различни области да получават знания в областта на сигурността, отбраната и управлението на материалните ресурси и свързаните с тях информационни и финансови потоци за генериране на качествено нов продукт – сигурност.

Водеща роля в обучението се осъществява от катедра “Логистика” с помощта на останалите катедри от Факултет “Командно-щабен”, както и академичния състав на катедрите от факултет “Национална сигурност и отбрана”. На студентите се дава възможност да посетят по време на курса на обучение институции, свързани с реализиране на политиката в областта на сигурността, отбраната и Въоръжените сили.

Завършването на обучението позволява успешно да се работи в областта на националната сигурност и отбрана и управляват материалните, финансови и информационни потоци.

Получените знания и умения са солидна база за започване на научно-изследователска работа, докторантура, преподавателска и експертна дейност в широк кръг сфери на военната и гражданска система.