Издателство „Г. С. Раковски“

Дейността на сектор „Издателство „Г. С. Раковски“ е насочена в две основни направления: книгоиздаване и продължаващи (периодични) издания. Основна цел на издателското звено са  публикуването, популяризирането и разпространяването на знания от областта на сигурността и отбраната, на постиженията на военната наука и на военнонаучните изследвания в национален и международен план чрез монографии, учебници, учебни пособия; сборници с доклади от конференции, списания „Военен журнал“ и „Българска военна мисъл“,  Годишник на Военна академия „Г. С. Раковски“, електронни книги,   рекламни материали и др.

Приоритет в издателската дейност са:

  • публикуването и разпространението на учебна и научна литература от различни области на българската и чуждестранната военна, обществени и други науки, списание „Военен журнал“, Годишник на Военна академия „Г. С. Раковски“, както и на материали, свързани с научноизследователската дейност на Академията и на външни за нея организации от областта на сигурността и отбраната;
  • предоставянето на възможност на български и чуждестранни автори да публикуват в изданията на Академията в областта на националната и коалиционната сигурност, отбраната и военното дело;
  • издаването на юбилейни издания и рекламни материали за Академията и на външни потребители на научна информация.

Контакти

Началник на сектор
Николай Кънчев тел. (+359 2) 92 26 672
n.kanchev@rndc.bg