Защити

Category

Защити на дисертации във Военна академия „Г. С. Раковски“

Защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на планирането на огневата поддръжка в операциите “ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Радослав Будинов Чалъков. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Калин Веселинов Градев Дата:10.03.2021 г. Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“ Начало: 14:00...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Военните телевизионни канали и съвременните предизвикателства пред публичността в сигурността и отбраната” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Стратегически комуникации)”, разработен от Стоян Иванов Марков. Председател на научното жури: професор д.ик.н. Гошо Кирилов Петков Дата: 15.02.2021 г. Място: Академична зала № 3 на...
Read More
Защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на способностите на разузнавателните структури и силите за специални операции за участие в съвместни операции в мирно време“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Христо Александров Георгиев. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Росен Георгиев Геров Дата:12.01.2021 г. Място: Академична зала...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Необходимост от повишаване на способностите на ЕС за колективен отговор на заплахите чрез изграждане на съвместни военни формирования” по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Десислава Йорданова Костадинова. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев Дата: 15.12.2020 г. Място: Академична зала № 3...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на системата за защита на населението при ядрена или радиационна авария“ по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”, разработен от Николай Петров Бонов. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Светослав Любомиров Велев Дата: 25.11.2020 г. Място: Академична зала № 3...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Комплексно използване на авиационни и космически системи и средства за наблюдение при информационно осигуряване в съвременните операции“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от Трифон Любомиров Илиев. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Росен Дончев Димитров Дата:16.11.2020 г. Място: Академична зала № 3...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Съвременни измерения на сигурността на информацията в държавното управление” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от Боряна Калчева Хинова. Председател на научното жури: професор доктор Валери Велков Иванов Дата: 29.09.2020 г. Място: Академична зала № 3 на...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Топографското осигуряване на Българската армия за периода 1878- 1945 г.”  по докторска програма „Военна и военнополитическа история”, разработен от м-р инж. Дочо Маринов Николов. Председател на научното жури: доцент доктор Румен Стефанов Николов Дата: 24.09.2020 г. Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“ Начало:...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Подходи и механизми на служба „Военна полиция” за повишаване сигурността на многонационални военни контингенти на територията на Република България” по в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1 Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и...
Read More
1 2 3