Обяви

Обява Срок
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява свободни академични длъжности за „асистент” за военнослужещи както следва: в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело“ за военнослужещ в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ за преподаване на учебните дисциплини „Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност”, „Защита на сигурността и обществения ред”, „Структури в сектора за сигурност и отбрана”, „Система за отбрана на страната” и „Теоретични основи на военната стратегия” с осигурена преподавателска натовареност не по-малко от 400, приведени към упражнения – 1 (едно) място; в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. “Национална сигурност“ за военнослужещ в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ за преподаване на учебните дисциплини „Мениджмънт на кариерното развитие в сектора за сигурност“, „Управление на човешките ресурси в сигурността и отбраната“ и „Мениджмънт на човешките ресурси“ с осигурена преподавателска натовареност не по-малко от 400, приведени към упражнения – 1 (едно) място; в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ за военнослужещ в катедра „Психология и лидерство“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ за преподаване на учебните дисциплини „Структури в националната сигурност и отбраната“, „Психологически операции“, „Информационни операции“ и „Стратегически комуникации“ с осигурена преподавателска натовареност не по-малко от 400, приведени към упражнения – 1 (едно) място; в област на висшето образование . “Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2. “Военно дело“ за военнослужещ в катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“ за преподаване на учебните дисциплини „Оперативно изкуство”, „Сухопътни операции” и „Използване на TOPFAS OPT при планиране на операциите“ с осигурена преподавателска натовареност не по-малко от 400, приведени към упражнения – 1 (едно) място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-1105/19.12.2023 г. на министъра на отбраната на Република България. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92-26-512, 92-26-675. Дата на публикуване: 22.12.2023 г. гр. София 19.01.2024
Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, за преподаване на учебните дисциплини „Операции в отговор на кризи“, „Основи на оперативното използване на въоръжените сили“ и „Всеобхватния подход в управлението при кризи“ в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ – 1 (едно) място. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-766/08.09.2023 г. на министъра на отбраната на Република България. Едномесечният срок за подаване на документи от кандидатите изтича на 09.10.2023 г. За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – град София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел. 92-26-512, 92-26-675. Дата на публикуване: 13.10.2023 г. гр. София 09.10.2023
Военна академия „Г. С. Раковски“ – конкурси за прием на военнослужещи за обучение в редовна и задочна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ през учебната 2023-2024 г. Дата на публикуване: 14.07.2023 г. гр. София 08.09.2023
Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент“ за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Основи на публичните комуникации”, „Реторика и презентационни умения”, „Визуални комуникации”, „Технология на публичните комуникации” и „Връзки с обществеността при инциденти и кризи“ в катедра „Психология и лидерство“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ с осигурен годишен хорариум от 400 учебни часа – 1 (едно) място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-84/06.04.2023 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92-26-512, 92-26-675. Дата на публикуване: 10.04.2023 г. гр. София 09.05.2023
Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент“ за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Регионална сигурност“, „Русия и глобалната сигурност“, „Проблеми и перспективи в развитието на НАТО и европейската отбранителна политика“ и дисциплина „Международна сигурност“ от план Б18 в катедра „Национална и международна сигурност“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ с осигурен годишен хорариум от 400 учебни часа – 1 (едно) място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-85/06.04.2023 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92-26-512, 92-26-675. Дата на публикуване: 10.04.2023 г. гр. София 09.05.2023
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване по учебните дисциплини: „Заплахи за населението и инфраструктурата“, „Защита на населението и инфраструктурата“, „Институционални структури за управление при бедствия, аварии и катастрофи“, „Интелигентни охранителни технологии“ и „Средства за защита на населението“, включени в Учебен план № 26 на специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура“, и „Защита на критичната индустриална и енергийна инфраструктура“, „Институционални структури за управление в индустрията и енергетиката“, „Интелигентни охранителни технологии и решения“ и „Аварийно-възстановителни работи на електроенергийната система при извънредни ситуации“, включени в Учебен план № 30 на специалност „Индустриална, енергийна и климатична сигурност“ в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен“ – един. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед на началника на Военна академия № СИ29-РД03-58/06.03.2023 г. Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675. Дата на публикуване: 10.03.2023 г. гр. София 06.04.2023
Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини „Логистично осигуряване на формированията в операциите“, „Основи на многонационалната логистика в операциите“, „Основи на логистиката в мирновременната дейност на формированията от БА“, „Снабдяване на войските с материални средства в операциите“ и „ Снабдяване с ГСМ“, включени в учебни планове 22р и 22з в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ – 1 (едно) място. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-1074/09.11.2022 г. на министъра на отбраната на Република България. Едномесечният срок за подаване на документи от кандидатите изтича на 09.12.2022 г. За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски”. Документи и справки – г. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел. 92-26-512, 92-26-675. Дата на публикуване: 10.11.2022 г. гр. София 09.12.2022
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване по учебните дисциплини: „Използване на формированията от ВМС в операциите“, „Бойна поддръжка и осигуряване на морските операции“, „Корабни системи за боен мениджмънт“ и „Методика на подготовката във ВМС“ – един. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-935/30.09.2022 г. Едномесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от датата на заповедта на министъра на отбраната изтича на 31.10.2022 г. За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски”. Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675. 31.10.2022
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Система за отбрана на страната” (план Б18), „Теоретични основи на военната стратегия” (план Б18), „Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност” (за всички магистърски планове от направление „Национална сигурност”), „Стратегическо ръководство на отбраната“ (план 16) и „Военна стратегия” (план 10) в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране” на факултет „Национална сигурност и отбрана” – 1 (едно) място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-190/04.08.2022 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92-26-512, 92-26-675. 05.09.2022
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за прием на военнослужещи за обучение в редовна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” през учебната 2022-2023 г. 25.11.2022
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Национална сигурност”, „Сравнителна политология”, „Политология”, „Социална сигурност” и „Енергийна сигурност” в катедра „Национална и международна сигурност” на факултет „Национална сигурност и отбрана” – 1 (едно) място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-137/06.06.2022 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92-26-512, 92-26-675. 06.07.2022
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за извършване на научноизследователска дейност в научна секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката” на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ – 1 (едно) място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-17/31.01.2022 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92-26-512. 28.02.2022
Обява за вакантна академична длъжност „асистент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност: „Организация и управление на въоръжените сили“ – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-750/30.08.2021 г. на Министъра на отбраната на Република България. 30.09.2021
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за прием на военнослужещи за обучение в редовна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” през учебната 2021-2022 г. 19.07.2021
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-122/12.05.2021 г. на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски”. 14.06.2021
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантни академични длъжности за „асистент”: в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, за цивилен служител в катедра „Военноморски сили“ на факултет „Командно-щабен“ за преподаване на учебните дисциплини „Оперативно изкуство на ВМС“, „Използване на формированията от ВМС в операциите“ и „Командване и управление във ВМС“, с осигурена аудиторна заетост 400 учебни часа – 1 (едно) място; в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, всички професионални направления или в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за цивилен служител в научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ за извършване на научноизследователска дейност – 1 (едно) място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-25/01.02.2021 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92-26-512, 92-26-576. 01.03.2021
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-1060/23.12.2020 г. на Министъра на отбраната на Република България. 25.01.2021
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини от плановете за образователно-квалификационна степен „магистър“ „Политики, стратегии и отбранително планиране“, „Стратегическо ръководство на отбраната“, „Управление при кризи и военни конфликти“ и „Управление на невоенния компонент при кризи“ и учебната дисциплина „Основи на кризите и конфликтите” за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – 1 (едно) място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-227/10.11.2020 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92-26-512, 92-26-576. 10.12.2020
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Национална сигурност“, „Глобална сигурност и геополитика“, „Международни отношения“, „Политология“ и „Публично-частно партньорство“ – 1 (едно) място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-226/10.11.2020 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92-26-512, 92-26-576. 10.12.2020
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс по документи за длъжността „Главен експерт“ в сектор „Качество на образованието и акредитация“ на отдел „Учебна дейност“на Военна академия „ Георги Стойков Раковски”. 10.09.2020
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за прием на военнослужещи за обучение в редовна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” през учебната 2020-2021 г. 02.07.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-440/11.06.2020 г. на Министъра на отбраната на Република България. 13.07.2020
Свободно работно място за преподавател по английски език в катедра „Езиково обучение” на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”. 30.04.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ в област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2 „Военно дело” – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-1158/27.12.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България 27.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-278/05.12.2019 г. на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” 06.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-277/05.12.2019 г. на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” 06.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ в област на висше образование 9. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-1081/03.12.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България 03.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-275/04.12.2019 г. на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” 06.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-274/04.12.2019 г. на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” 06.01.2020
Възможности за кандидатстване в периода О1.11.2019 г. – 31.01.2020 г. за докторантски програми, предлагани от Европейския университет (ЕУИ), за академичната 2020/2021 година 31.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-245/08.11.2019 г. на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” 09.12.2019
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител, в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за преподаване на учебните дисциплини „Национална сигурност”, „Национална и международна сигурност”, „Система за национална сигурност”, „Стратегия и система за национална сигурност”, „Сигурност на корпорацията” и „Проектиране и изграждане на система за корпоративна сигурност” – 1 (едно) място 11.05.2019

Обяви – архив