Обяви

Обява Срок
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-245/08.11.2019 г. на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” 09.12.2019
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител, в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за преподаване на учебните дисциплини „Национална сигурност”, „Национална и международна сигурност”, „Система за национална сигурност”, „Стратегия и система за национална сигурност”, „Сигурност на корпорацията” и „Проектиране и изграждане на система за корпоративна сигурност” – 1 (едно) място 11.05.2019