Обяви

Обява Срок
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс по документи за длъжността „Главен експерт“ в сектор „Качество на образованието и акредитация“ на отдел „Учебна дейност“на Военна академия „ Георги Стойков Раковски”. 10.09.2020
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за прием на военнослужещи за обучение в редовна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” през учебната 2020-2021 г. 02.07.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-440/11.06.2020 г. на Министъра на отбраната на Република България. 13.07.2020
Свободно работно място за преподавател по английски език в катедра „Езиково обучение” на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”. 30.04.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ в област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2 „Военно дело” – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-1158/27.12.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България 27.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-278/05.12.2019 г. на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” 06.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-277/05.12.2019 г. на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” 06.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ в област на висше образование 9. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-1081/03.12.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България 03.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-275/04.12.2019 г. на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” 06.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-274/04.12.2019 г. на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” 06.01.2020
Възможности за кандидатстване в периода О1.11.2019 г. – 31.01.2020 г. за докторантски програми, предлагани от Европейския университет (ЕУИ), за академичната 2020/2021 година 31.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-245/08.11.2019 г. на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” 09.12.2019
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител, в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за преподаване на учебните дисциплини „Национална сигурност”, „Национална и международна сигурност”, „Система за национална сигурност”, „Стратегия и система за национална сигурност”, „Сигурност на корпорацията” и „Проектиране и изграждане на система за корпоративна сигурност” – 1 (едно) място 11.05.2019