Обяви

Обява Срок
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Национална сигурност”, „Сравнителна политология”, „Политология”, „Социална сигурност” и „Енергийна сигурност” в катедра „Национална и международна сигурност” на факултет „Национална сигурност и отбрана” – 1 (едно) място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-137/06.06.2022 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92-26-512, 92-26-675.
06.07.2022
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за извършване на научноизследователска дейност в научна секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката” на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ – 1 (едно) място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-17/31.01.2022 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92-26-512.
28.02.2022
Обява за вакантна академична длъжност „асистент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност: „Организация и управление на въоръжените сили“ – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-750/30.08.2021 г. на Министъра на отбраната на Република България. 30.09.2021
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за прием на военнослужещи за обучение в редовна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” през учебната 2021-2022 г. 19.07.2021
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-122/12.05.2021 г. на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски”. 14.06.2021
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантни академични длъжности за „асистент”: в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, за цивилен служител в катедра „Военноморски сили“ на факултет „Командно-щабен“ за преподаване на учебните дисциплини „Оперативно изкуство на ВМС“, „Използване на формированията от ВМС в операциите“ и „Командване и управление във ВМС“, с осигурена аудиторна заетост 400 учебни часа – 1 (едно) място; в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, всички професионални направления или в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за цивилен служител в научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ за извършване на научноизследователска дейност – 1 (едно) място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-25/01.02.2021 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92-26-512, 92-26-576. 01.03.2021
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-1060/23.12.2020 г. на Министъра на отбраната на Република България. 25.01.2021
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини от плановете за образователно-квалификационна степен „магистър“ „Политики, стратегии и отбранително планиране“, „Стратегическо ръководство на отбраната“, „Управление при кризи и военни конфликти“ и „Управление на невоенния компонент при кризи“ и учебната дисциплина „Основи на кризите и конфликтите” за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – 1 (едно) място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-227/10.11.2020 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
10.12.2020
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Национална сигурност“, „Глобална сигурност и геополитика“, „Международни отношения“, „Политология“ и „Публично-частно партньорство“ – 1 (едно) място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-226/10.11.2020 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
10.12.2020
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс по документи за длъжността „Главен експерт“ в сектор „Качество на образованието и акредитация“ на отдел „Учебна дейност“на Военна академия „ Георги Стойков Раковски”. 10.09.2020
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за прием на военнослужещи за обучение в редовна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” през учебната 2020-2021 г. 02.07.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-440/11.06.2020 г. на Министъра на отбраната на Република България. 13.07.2020
Свободно работно място за преподавател по английски език в катедра „Езиково обучение” на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”. 30.04.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ в област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2 „Военно дело” – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-1158/27.12.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България 27.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-278/05.12.2019 г. на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” 06.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-277/05.12.2019 г. на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” 06.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ в област на висше образование 9. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-1081/03.12.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България 03.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-275/04.12.2019 г. на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” 06.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-274/04.12.2019 г. на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” 06.01.2020
Възможности за кандидатстване в периода О1.11.2019 г. – 31.01.2020 г. за докторантски програми, предлагани от Европейския университет (ЕУИ), за академичната 2020/2021 година 31.01.2020
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № СИ29-РД03-245/08.11.2019 г. на Началника на Военна академия „Георги С. Раковски” 09.12.2019
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител, в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за преподаване на учебните дисциплини „Национална сигурност”, „Национална и международна сигурност”, „Система за национална сигурност”, „Стратегия и система за национална сигурност”, „Сигурност на корпорацията” и „Проектиране и изграждане на система за корпоративна сигурност” – 1 (едно) място 11.05.2019