Възможности за кандидатстване за докторантски програми, предлагани от Европейския университет (ЕУИ) – Флоренция, за академичната 2020/2021 година

Европейският университетски институт (ЕУИ), базиран във Флоренция, е създаден през 1972 r. на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Европейския съюз: Италия, Франция, Люксембург и Холандия, и предлага докторантски програми и научни изследвания в следните четири области:

  1. История и цивилизация (вижте страницата)
  2. Икономически науки (вижте страницата)
  3. Юридически науки (вижте страницата)
  4. Политически и социални науки (вижте страницата)

През 2016 r. Министерството на образованието и науката стана пълноправен член на Европейския университетски институт.
Кандидатстването ще се извършва онлайн в периода 01.11.2019 r. – 31.01.2020 r.
МОН ще предостави една стипендия в размер на 1315 (хиляда триста и петнадесет) евро на месец, платими дванадесет месец в годината. На одобрения кандидат се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка на семейството. Първите три години от следването на докторанта в ЕУИ се покриват от страната членка, а четвъртата и последна година от следването е за сметка на ЕУИ. Пълните финансови условия са публикувани на тази страница.

Национални критерии към кандидатите за предоставяната от МОН стипендия в ЕУИ:

  1. Кандидатът следва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или гражданин на друга държава член на Европейския съюз, пребивавал постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок за кандидатстване
  2. Към крайния срок за кандидатстване кандидатът следва да е придобил образователно-квалификационна степен „Магистър“
  3. Кандидатът трябва да има минимален среден успех от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ – Много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, в която е придобита степента

Всички останали изисквания, поставени към кандидатите от Европейския университетски институт, могат да бъдат открити на интернет страницата на института.