Информация за нас

За Академията

История на Военна акадмия

Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-старото военно висше училище в България. Създадена е със Закон на 1 март 1912 г., приет от 15-то Народно събрание. Тя има принос не само за оформянето на офицерския корпус, но и за изграждането на новата българска държава в духа на европейските ценности. Военна академия „Г. С. Раковски“ е водеща национална образователна институция с дългогодишни традиции във висшето образование за подготовка и обучение на офицери и студенти в различни магистърски специалности. 

Ние предлагаме модерно академично обучение, съчетано с лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната.

Приоритетна цел и традиция в дейността на Академията е качественото обучение по съвременни модерни технологии, ролеви игри, решаване на казуси и интерактивни лекции. Партньори в обучението са образователни и изследователски институции от страната и чужбина.

Вижте повече за нашата история >

Обучение на военнослужещи

Ние обучаваме българските военнослужещи и цивилни лица за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по 15 акредитирани специалности в професионални направления „Национална сигурност“, „Психология“ и „Военно дело“.

Докторанти и студенти

Обучаваме докторанти, разработващи дисертационни трудове за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по 11 научни специалности, чуждестранни и български студенти съгласно европейското законодателство. 

Курсисти и специализанти

Предлагаме обучение по редица професионални и квалификационни курсове на граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство и други държави. 

Обучение във ВА

Академията организира и провежда над 80 специализирани курсове за придобиване и повишаване на квалификацията на експерти, работещи в областта на националната сигурност и отбрана от различни държавни, обществени институции и ведомства.

Издава диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование и за придобита научна степен, европейско дипломно приложение, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за допълнително обучение или специализация и други основни документи, съобразени с държавните изисквания.

Акредитация и признаване

Академията е избрана от ДКСИ за обучаваща организация в областта на защитата на класифицираната информация. Академията има институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9.06 и срок на валидност до 06.10.2022 година. Академията е сертифицирана от „Лойдс регистър“ за съответствие на Системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 със срок на валидност до 26 юли 2021 година.

Обхватът на одобрението е приложим за: висше образование със степени „магистър“ и „доктор“; специализирана подготовка за управленски отговорности в тактическите, оперативните и стратегическите равнища на командване и управление на ВС на МО, държавната администрация, структурите на НАТО и многонационалните мисии. Научни изследвания и аналитична дейност в сигурността и отбраната.

Военна академия представлява Република България в конференцията на началниците на Военни академии от страните членки на НАТО и Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността по програмата „Партньорство за мир“.

Виж повече за Акредитацията >

Мисия на ВА

Мисията на академията е да придобива, съхранява, развива и преподава необходимото знание, да възпитава и формира компетентности на лидери и експерти, способни да управляват въоръжените сили и останалите елементи от системите за отбрана и сигурност в национален и съюзен формат.

Академията осъществява своята мисия чрез:

• обучение на български и чуждестранни военнослужещи и цивилни служители за придобиване на висше образование;

• осигуряване на специализирана подготовка на ръководен състав за управленски отговорности в тактическите, оперативните и стратегическите равнища на командване и управление на въоръжените сили, Министерството на отбраната, държавната администрация, структурите и щабовете на НАТО и многонационалните мисии;

• извършване на научни изследвания в областта на сигурността и отбраната.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“