За Академията

История на Военна академия

Военна академия „Г. С. Раковски“ е първото военно висше училище в България. Създадена е със Закон на 1 март 1912 г., приет от 15-то Народно събрание. Тя има принос не само за оформянето на офицерския корпус, но и за изграждането на новата българска държава в духа на европейските ценности. Военна академия „Г. С. Раковски“ е водеща национална образователна институция с дългогодишни традиции във висшето образование за подготовка и обучение на офицери и студенти в различни магистърски специалности. 

Ние предлагаме модерно академично обучение, съчетано с лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната.

Приоритетна цел и традиция в дейността на Академията е качественото обучение по съвременни модерни технологии, ролеви игри, решаване на казуси и интерактивни лекции. Партньори в обучението са образователни и изследователски институции от страната и чужбина.

Вижте повече за нашата история >

Обучение на военнослужещи

Ние обучаваме българските военнослужещи и цивилни лица за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по 16 акредитирани специалности в професионални направления „Национална сигурност“, „Психология“ и „Военно дело“.

Докторанти и студенти

Обучаваме докторанти, разработващи дисертационни трудове за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по 10 докторски програми, чуждестранни и български студенти съгласно европейското законодателство. 

Курсисти и специализанти

Предлагаме обучение по редица професионални и квалификационни курсове на граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство и други държави. 

Обучение във Военна академия

Академията организира и провежда над 80 специализирани курсове за придобиване и повишаване на квалификацията на експерти, работещи в областта на националната сигурност и отбрана от различни държавни, обществени институции и ведомства.

Издава диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование и за придобита научна степен, европейско дипломно приложение, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за допълнително обучение или специализация и други основни документи, съобразени с държавните изисквания.

Акредитация и управление на качеството

Академията има институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9.06 и срок на валидност до 06.10.2022 година. Академията е сертифицирана от „Лойдс регистър“ за съответствие на Системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 със срок на валидност до 26 юли 2024 година.

Обхватът на одобрението е приложим за: висше образование със степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“; специализирана подготовка за управленски отговорности в тактическите, оперативните и стратегическите равнища на командване и управление на ВС на МО, държавната администрация, структурите на НАТО и многонационалните мисии. Научни изследвания и аналитична дейност в сигурността и отбраната.

Виж повече за Акредитацията >

Мисия на Военна академия

      Мисията на Академията е да предоставя специализирано обучение за придобиване на висше образование, следдипломна квалификация и научни изследвания на военнополитическо, стратегическо и оперативно ниво в областта на отбраната и националната сигурност.

Вижте повече за предмета на дейност на Военна академия „Г. С. Раковски“

Основни регламентиращи документи на Военна академия