Акредитирани бакалавърски програми

Професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана“

Акредитация дадена от ПКСПНСО на заседание на 14.03.2019 г. (Протокол № 6). Определен капацитет от 3260 студенти. Оценка 9,02 (девет, нула две). Срок на акредитация 6 г.

Необходими документи за кандидатстване

  • Заявление по образец
  • Копие от диплома за завършено средно образование
  • Квитанция за внесена такса за участие в кандидат-студентски изпит

Къде да предоставим необходимите документи?
210 София, Бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

  • IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01;    BIC: BNBGBGSD;  БНБ Централно управление

Информация за кандидатстване на телефони: (02) 92 26 572, (02) 92 26 586

beenhere

Вижте повече за сроковете за записване и необходимите документи за кандидатстване: 

beenhere

Контактна информация

„Връзки с обществеността и международна дейност“
+ 359 2/ 92 26 550 
Администрация + 3592 92 26 504
Логистика + 359 2 92 26 513
Учебна дейност
+ 359 2 92 26 572; 26574; 26586;
Финанси + 359 2 92 26 507
Факс + 359 2 944 1657
e-mail: rnda@armf.bg