Акредитация и документи

Военна академия „Г. С. Раковски” е получила институционална и програмна акредитация в две от деветте области на висше образование и в три  професионални направления, включени в „Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления“, както следва:

  • област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.2. „Психология”;
  • област на висшето образование  9. „Сигурност и отбрана”, професионални направления 9.1. „Национална сигурност” и 9.2.  „Военно дело”.