Акредитация на Военна академия от НАОА

Военна академия „Г.С.Раковски” е получила институционална и програмна акредитация в три от деветте области на висше образование и в пет  професионални направления, включени в „Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления“, както следва:

  • област на висшето образование „Хуманитарни науки”, професионално направление „История и археология”;
  • област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Психология”;
  • област на висшето образование  9. „Сигурност и отбрана”, професионални направления 9.1. „Национална сигурност” и 9.2.  „Военно дело”.