Организация и управление на въоръжените сили

Подготовка на висококвалифицирани специалисти в сферата на организацията и управлението на формирования от въоръжените сили, на елементите от военния и невоенния компонент в сектора за отбрана и тяхното взаимодействие с останалите елементи от системата за сигурност, както и за извършване на самостоятелна научна, научноизследователска и научно-преподавателска дейност в посочената област е основната цел на тази докторска програма.
Обучението разширява и задълбочава общата и професионалната компетентност в областта на военното дело, навлизащите технологии, изследването и моделирането на действията на войскови формирования, приложението на мрежови решения в отбраната и сигурността и оценяване на тяхната ефективност. Не на последно място обучението дава възможност за придобиване на методологичен опит за анализиране на резултатите от научни изследвания и при изготвяне и обосноваване на управленски решения и препоръки, свързани с усъвършенстване на функционирането на органите за управление, структурите и елементите на системата за отбрана в сектора за сигурност.
Обучението се осъществява в редовна форма и чрез самостоятелна подготовка с продължителност до три години и в задочна форма с продължителност до четири години.