Военнополитически проблеми на сигурността

Докторската програма осигурява реализацията на образователната дейност в третата степен на висшето образование и създава условия за придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване, успешна защита на дисертационен труд и придобиване на образователната и научна степен „доктор”.
Целта на обучението е да се подготвят висококвалифицирани специалисти с научно-професионална експертиза по проблемите на националната и международната сигурност, политиката за сигурност и отбрана в национален, коалиционен формат и гражданско-военните отношения. Обучението цели да  развие и усъвършенства на аналитичните способности на докторантите за извършване на научни и приложни изследвания, за поддържане на научна експертиза чрез формулиране, анализ и концептуално разглеждане на актуални проблеми, свързани с тенденциите в средата за сигурност.
Обучението се осъществява в редовна форма и чрез самостоятелна подготовка с продължителност до три години и в задочна форма с продължителност до четири години.