Конкурси

Category

Конкурси за хабилитирани длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски“

Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело за военнослужещ в катедра „Военна и езикова подготовка“ на филиал „Информация и сигурност” на Военна академия „Г. С. Раковски“.Изборът ще се състои на 25.05.2022 г. от 15:00 часа в зала А3 на Военна академия...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника в катедра „Комуникационни и информационни системи“ на факултет „Командно-щабен“.Изборът ще се състои на 04.05.2022 г. от 14:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски”. КАНДИДАТ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ИНЖЕНЕР...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, за преподаване на учебните дисциплини „Мениджмънт на сигурността и...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността“ за извършване на научноизследователска работа за нуждите на научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността“, за преподаване на учебни дисциплини съгласно учебния план за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в катедра „Специална...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини „Правна регламентация във военното дело”, „Международно хуманитарно право” и „Операции в...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебни дисциплини съгласно учебния план за придобиване на ОКС „магистър“ в катедра „Военна и...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Военноморски сили“ на факултет „Командно-щабен“.Изборът ще се състои на 11.02.2022 г. от 12:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“. КАНДИДАТ...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника за преподаване на учебните дисциплини: „Методи и модели за описание на КИС“ и „Симулационно моделиране на КИС“ – един. Двумесечният срок за подаване...
Read More
1 2 3 8