Конкурси

 • Военна академия „Г. С. Раковски” обявява процедура по кандидатстване за вакантна длъжност „преподавател“

  Военна академия „Г. С. Раковски” обявява процедура по кандидатстване за вакантна длъжност „преподавател“

  Военна академия „Г. С. Раковски” обявява процедура по кандидатстване завакантна длъжност със Заповед на Началника на Военна академия СИ29-РД02-485 от 27.06.2024 г.

 • Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност в катедра „Военноморски сили“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“.Изборът ще се състои на 27.06.2024 г. от 14:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“. КАНДИДАТКАПИТАН II РАНГ…

 • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

  Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на дисциплини съгласно учебните планове за нуждите на катедра „Специална подготовка“ на филиал „Информация и сигурност“– един.Двумесечният срок за подаване на…

 • Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, в катедра „Военна и езикова подготовка“ на филиал „Информация и сигурност“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.Изборът ще се състои на 15.05.2024 г. от 15:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С.…

 • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

  Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини: „Сигурност на корпорацията”, „Проектиране и изграждане на система за корпоративна сигурност”, „Етика и управление на конфликти в корпорацията“,…

 • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

  Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини: „Регионална сигурност“, „Русия и глобалната сигурност“, „Проблеми и перспективи в развитието на НАТО и европейската отбранителна политика“, „Международни…

 • Kонкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

  Kонкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

 • Kонкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

  Kонкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, за преподаване на учебните дисциплини съгласно учебния план за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ за нуждите на катедра „Военна и езикова подготовка” във филиал „Информация…

 • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ

  Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ

  Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 20.12.2023 г.За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в служба „Документално осигуряване“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса…