Конкурси

Category

Конкурси за хабилитирани длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски“

Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини „Правна регламентация във военното дело”, „Международно хуманитарно право” и „Операции в...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебни дисциплини съгласно учебния план за придобиване на ОКС „магистър“ в катедра „Военна и...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Военноморски сили“ на факултет „Командно-щабен“.Изборът ще се състои на 11.02.2022 г. от 12:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“. КАНДИДАТ...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника за преподаване на учебните дисциплини: „Методи и модели за описание на КИС“ и „Симулационно моделиране на КИС“ – един. Двумесечният срок за подаване...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” зa военнослужещ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността” за преподаване на учебните дисциплини „Основи на морската сигурност”, „Морски суверенитет”, „Теоретични основи на системата за наблюдение във...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, в научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ на институт „Перспективни изследвания за обраната“.Изборът ще се състои на 09.12.2021 г. от 14:00 часа в зала А2 на Военна академия „Г. С. Раковски“. КАНДИДАТ...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“. Изборът ще се състои на 18.11.2021 г. от...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини: „Използване на формированията от ВМС в операциите”, „История на военноморското изкуство“, „Защита...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент“ за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност в научна секция „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ за извършване на научноизследователска дейност.Изборът ще се състои на 21.10.2021 г. от 14:00 часа в академична зала...
Read More
1 2 3 4 9