Конкурси

 • Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ за извършване на научноизследователска дейност.Двумесечният срок за […]

 • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

  Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

  Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за извършване на преподавателска и научноизследователска работа за нуждите на научна секция „Военноисторически изследвания“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ на Военна академия […]

 • Конкурс за академична длъжност „професор“

  Конкурс за академична длъжност „професор“

  Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване по учебните дисциплини: „Инженерно осигуряване на операциите на Сухопътните войски“, „Инженерно осигуряване на боя”, „Инженерно […]

 • Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“ за преподаване по учебните дисциплини: „Мениджмънт на сигурността и отбраната”, […]

 • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

  Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини: „Архитектура на системата за командване и управление при провеждане на многонационални […]

 • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

  Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма „Киберсигурност“ за преподаване на учебните дисциплини: „Основи на киберсигурността – 1 част“, „Основи на киберсигурността – 2 част“, „Основи на киберсигурността“, „Мениджмънт […]

 • Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изборът ще се състои на 11.10.2022 г. от 14:00 часа […]

 • Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Управление при извънредни ситуации“ и „Институционални структури за управление при бедствия, аварии и катастрофи“, включени в учебен план № […]

 • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

  Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Сигурност във въздухоплаването)“ за преподаване на учебните дисциплини „Сигурност на гражданското въздухоплаване“, „Сигурност […]