Конкурси

Category

Конкурси за хабилитирани длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за преподаване на учебните дисциплини „Кръгова икономика в секторите индустрия и енергетика”, „Техники и процедури в сигурността на индустриалните обекти”, „Енергетика и климат”,...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за извършване на научноизследователска дейност и преподаване в учебна дисциплина „Информационна сигурност“ и курсовете „Оптимизация на сайтове за търсещи машини“ и „Анализ на...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за извършване на научноизследователска дейност – един.Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник”...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване на учебните дисциплини: „Специални операции, разузнаване и електронна война“, „Основи на разузнаването“, „Разузнаване в операциите”,...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за нуждите на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната” на факултет „Национална сигурност и отбрана”. Изборът ще се състои на 09.02.2021 г. от 14:30 часа в академична зала №3. КАНДИДАТ  ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР...
Read More
Конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело за нуждите на катедра „Логистика” на факултет „Командно-щабен”. Изборът ще се състои на 16.02.2021 г. от 14:00 часа в академична зала №3. КАНДИДАТ  ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ Рецензии:...
Read More
Конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за нуждите на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“. Изборът ще се състои на 03.02.2021 г. от 14:00 часа в академична зала №3. КАНДИДАТ ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ГЕОРГИ...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело за преподаване на учебните дисциплини „Специални операции, разузнаване и електронна война”, „Основи на разузнаването“, „Разузнаване в операциите”, „Теория на специалните операции”, и „Подготовка и...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване на учебните дисциплини: „Основи на управлението на войските“, „Командване и управление и служба на щабовете“,...
Read More
1 2 3 4 5 7