Акредитирани докторски програми към 01.10.2020 г.

1. Докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”, професионално направление „9.1. Национална сигурност”, област на висше образование „9. Сигурност и отбрана”. Дадена от Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана на заседание на 11.06.2020 г. (Протокол № 14), на основание обща оценка по критериите 9,24 (девет цяло и двадесет и четири стотни) и срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години – до 11.06.2026 г.

2. Докторска програма „Киберсигурност”, професионално направление „9.1. Национална сигурност”, област на висше образование „9. Сигурност и отбрана”. Дадена от Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана на заседание на 11.06.2020 г. (Протокол № 14), на основание обща оценка по критериите 9,18 (девет цяло и осемнадесет стотни) и срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години – до 11.06.2026 г.

3. Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” от професионално направление “9.1. Национална сигурност” на област на висшето образование „9. Сигурност и отбрана”. Акредитацията е дадена от Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана на заседание на 29.01.2021 г. (Протокол № 3), на основание обща оценка по критериите 9,34 (девет цяло и тридесет и четири стотни) и срок на валидност на акредитацията до следващата акредитация на професионално направление „9.1. Национална сигурност”, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от Закона за висшето образование.

4. Докторска програма „Комуникационни мрежи и системи” от професионално направление “9.1. Национална сигурност” на област на висшето образование „9. Сигурност и отбрана”. Акредитацията е дадена от Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана на заседание на 29.01.2021 г. (Протокол № 3), на основание обща оценка по критериите 8,56 (осем цяло и петдесет и шест стотни) и срок на валидност на акредитацията до следващата акредитация на професионално направление „9.1. Национална сигурност”, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от Закона за висшето образование.

5. Докторска програма „Военна и военнополитическа история” от професионално направление „2.2. История и археология” на областта на висшето образование „2. Хуманитарни науки”. Акредитацията е дадена от Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства на заседание на 17.06.2015 г. (Протокол № 9), на основание на обща оценка 9.27 (девет цяло и двадесет и седем стотни) и срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години – до 17.06.2021 г.

6. Докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността” от професионално направление „9.1. Национална сигурност” на областта на висшето образование „9. Сигурност и отбрана”. Акредитацията е дадена от Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана на заседание на 11.06.2020 г. (Протокол № 14), на основание на обща оценка 9.06 (девет цяло и шест стотни) и срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години – до 11.06.2026 г.

7. Докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили” от професионално направление „9.2. Военно дело” на областта на висшето образование „9. Сигурност и отбрана”. Акредитацията е дадена от Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана на заседание на 11.06.2020 г. (Протокол № 14), на основание на обща оценка 9.08 (девет цяло и осем стотни) и срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години – до 11.06.2026 г.

8. Докторска програма „Военноприложни аспекти на защитата на населението и инфраструктурата на държавата от професионално направление „9.2. Военно дело” на областта на висшето образование „9. Сигурност и отбрана”. Акредитацията е дадена от Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана на заседание на 11.06.2020 г. (Протокол № 14), на основание на обща оценка 9.10 (девет цяло и десет стотни) и срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години – до 11.06.2026 г.

9. Докторска програма „Военна психология” от професионално направление „Психология” на областта на висшето образование „Социални, стопански и правни науки”. Акредитацията е дадена от Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана на заседание на 11.06.2020 г. (Протокол № 14), на основание на обща оценка 9.06 (девет цяло и шест стотни) и срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години – до 11.06.2026 г.

10. Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли) – Управление на сигурността и отбраната, Логистика на сигурността и отбраната, Икономически основи на сигурността и отбраната, Администрация и управление на човешките ресурси в сигурността и отбраната, Стратегически комуникации, Сигурност във въздухоплаването)” от професионално направление „Национална сигурност” от областта на висшето образование „Сигурност и отбрана”. Акредитацията е дадена от Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана на заседание на 13.11.2015 г. (Протокол № 17), на основание обща оценка 9,13 (девет цяло и тринадесет стотни) и срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години – до 13.11.2021 г.

Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти

Доц. Максим Карев – началник на секция НДРАСД
Тел. 02/92 26 675;
Главен експерт в н. с. „НДРАСД”:
Tel. 02/92 26 512
va_nd@dir.bg;
m.karev@armf.bg

 

Социални мрежи

Блог на ИПИО