Акредитирани докторски програми към 01.02.2020 г.

1. Докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”, професионално направление „9.1. Национална сигурност”, област на висше образование „9. Сигурност и отбрана”. Дадена от Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност на заседание на 02.07.2014 г. (Протокол № 16), на основание обща оценка по критериите 9,28 и срок на валидност на акредитацията 6 години.

2. Докторска програма „Кибер сигурност”, професионално направление „9.1. Национална сигурност”, област на висше образование „9. Сигурност и отбрана”. Дадена от Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност на заседание на 02.07.2014 г. (Протокол № 16), на основание обща оценка по критериите 9,07 и срок на валидност на акредитацията 6 години.

3. Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” от професионално направление “5.3. Комуникационна и компютърна техника” на област на висшето образование „5. Технически науки”. Акредитацията е дадена от Постоянната комисия по технически науки и военно дело на заседание на 09.01.2015 г. (Протокол № 1), на основание обща оценка по критериите 9,20 (девет цяло и двадесет стотни) и срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години – до 09.01.2021 г.

4. Докторска програма „Комуникационни мрежи и системи” от професионално направление “5.3. Комуникационна и компютърна техника” на област на висшето образование „5. Технически науки”. Акредитацията е дадена от Постоянната комисия по технически науки и военно дело на заседание на 09.01.2015 г. (Протокол № 1), на основание обща оценка по критериите 9,09 (девет цяло и девет стотни) и срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години – до 09.01.2021 г.

5. Докторска програма „Военна и военнополитическа история” от професионално направление „2.2. История и археология” на областта на висшето образование „2. Хуманитарни науки”. Акредитацията е дадена от ПК по хуманитарни науки и изкуства на заседание на 17.06.2015 г. (Протокол № 9), на основание на обща оценка 9.27 (девет цяло и двадесет и седем стотни) и срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години – до 17.06.2021 г.

6. Докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността” от професионално направление „9.1. Национална сигурност” на областта на висшето образование „9. Сигурност и отбрана”. Акредитацията е дадена от ПК по социални и правни науки и национална сигурност на заседание на 06.07.2015 г. (Протокол № 11), на основание на обща оценка 8.63 (осем цяло и шестдесет и три стотни) и срок на валидност на акредитацията 5 (пет) години – до 06.07.2020 г.

7. Докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили” от професионално направление „9.2. Военно дело” на областта на висшето образование „9. Сигурност и отбрана”. Акредитацията е дадена от ПК по социални и правни науки и национална сигурност на заседание на 06.07.2015 г. (Протокол № 11), на основание на обща оценка 8.58 (осем цяло и петдесет и осем стотни) и срок на валидност на акредитацията 5 (пет) години – до 06.07.2020 г.

8. Докторска програма „Военноприложни аспекти на защитата на населението и инфраструктурата на държавата от професионално направление „9.2. Военно дело” на областта на висшето образование „9. Сигурност и отбрана”. Акредитацията е дадена от ПК по социални и правни науки и национална сигурност на заседание на 06.07.2015 г. (Протокол № 11), на основание на обща оценка 8.45 (осем цяло и четиридесет и пет стотни) и срок на валидност на акредитацията 5 (пет) години – до 06.07.2020 г.

9. Докторска програма „Военна психология” от професионално направление „Психология” на областта на висшето образование „Социални, стопански и правни науки”. Акредитацията е дадена от ПК по социални и правни науки и национална сигурност на заседание на 06.07.2015 г. (Протокол № 11), на основание на обща оценка 8.67 (осем цяло и шестдесет и седем стотни) и срок на валидност на акредитацията 5 (пет) години – до 06.07.2020 г.

10. Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли) – Управление на сигурността и отбраната, Логистика на сигурността и отбраната, Икономически основи на сигурността и отбраната, Администрация и управление на човешките ресурси в сигурността и отбраната, Стратегически комуникации, Сигурност във въздухоплаването)” от професионално направление „Национална сигурност” от областта на висшето образование „Сигурност и отбрана”. Акредитацията е дадена от Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана на заседание на 13.11.2015 г. (Протокол № 17), на основание обща оценка 9,13 (девет цяло и тринадесет стотни) и срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години – до 13.11.2021 г.

Развитие на академичния състав и докторанти

Доц. Максим Карев – началник на секция РАСД
Тел. 02/92 26 514;
Главен експерт в н. с. „РАСД”:
Tel. 02/92 26 512
va_nd@dir.bg;
m.karev@armf.bg

 

Социални мрежи

Блог на ИПИО