Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (на войските и оръжията)

Докторската програма е предназначена за обучение и придобиване на образователната и научна степен „доктор“ като трета степен на висшето образование и създава условия за придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване и успешна защита на дисертационен труд.
Прогрмата има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти в сферата на изграждане и приложение на автоматизираните информационни системи и технологии в сектора на отбраната и сигурността, с опит за извършване на самостоятелна научна, научноизследователска и научнопреподавателска дейност.
Обучението се осъществява в редовна форма и чрез самостоятелна подготовка с продължителност до три години и в задочна форма с продължителност до четири години.