История на България (Военна и военнополитическа история)

Докторската програма има изследователска насоченост в областта на военната и военнополитическата история на нивото, отговарящо на образователната и научна степен „доктор“ и дава специализирана подготовка по отношение на военните и военнополитическите проблеми, методологията и изследванията на историческата и на другите сродни хуманитарни науки. Тя дава възможност за реализация както на самостоятелни изследвания, така и за участие в колективни проекти, за придобиване на преподавателски опит, за получаване на умения за писане и рецензиране на научни статии и монографии.

Изпълнението на програмата създава условия за придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване и успешна защита на дисертационен труд. Успешно защитилите дисертационен труд придобиват образователната и научна степен „доктор“.

Обучението се осъществява в редовна форма и чрез самостоятелна подготовка с продължителност до три години и в задочна форма с продължителност до четири години.