Присъствени занятия, обща информация и административни услуги.

Телефони

  • Факултет „Национална сигурност и отбрана“ /+ 359 2/ 92 26 578, 26 544
  • Факултет „Командно-щабен“ /+ 359 2/ 92 26 619, 26 594
  • Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“/+ 359 2/ 92 26 534, 26 587, 26 642
  • Отдел „Финанси, програмиране и обществени поръчки“ /+ 359 2/ 92 26 602, 26 559, 26 507
  • Сектор „Академична библиотека“ /+ 359 2/ 92 26 551, 26 658

Обща информация

Административни услуги

Присъствени занятия

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, ОКС „БАКАЛАВЪР“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023–2024 ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И ПН „ПСИХОЛОГИЯ“ НА ФАКУЛТЕТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“, ОКС „МАГИСТЪР“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023–2024 ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ НА ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН“, ОКС „МАГИСТЪР“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023–2024 ГОДИНА

Програма за провеждане на държавен изпит

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ СЪС СТУДЕНТИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОКС „БАКАЛАВЪР“, СПЕЦИАЛНОСТ „СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ Централно управление