Наука

Научноизследователски проекти

Международни проекти

Във военна академия се работи по редица международни проекти съвместно с Организацията за наука и технологии на НАТО, Европейската група за изследване на армиите и обществото и други международни граждански и военни организации

В интерес на МО и БА

Военна академия разработва редици проекти за Министерство на отбраната на Р. България във връзка с трансформацията на Въоръжените сили, социологически проучвани и разработване на редица военноисторически и патриотични материали.  

В интерес на професионалното и военно образование

Военна академия разработва редица проучвания за подобряване качеството на обучението, проучване мнението на обучаемите, експериментиране на програмни продукти за групова работа и други

Важно съобщение

Спиране на сроковете по процедури съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България и Закона за висшето образование до отмяна на извънредното положение


Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 – архив

Студентски практики
Нормативна база за обучение в докторантура ->
Контакт с нас

Работно време от 8.00 часа в понеделник до 17.00 часа в петък 

„Връзки с обществеността и международна дейност“

София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82

/+ 359 2/ 92 26 550

Email : rnda@armf.bg

Контакти по проект BG05M2OP001-2.013-0001 – Студентски практики – фаза 2

Водещ функционален експерт – полковник доцент д-р Димитър  Ташков – тел. 02 92 26503, e_mail: d.tashkov@rndc.bg;

Функционален експерт – полковник д-р Иван  Христозов,  тел. 02 92 26595, GSM 0886151804, e_mail: ihristoz@rndc.bg, стая 121 на Командно-преподавателския корпус;

Технически изпълнител – майор Калин  Ранчев,  тел. 02 92 26665, GSM 0888937407, e_mail: k.ranchev@rndc.bg, стая 213;

Експерт финансово-счетоводно обслужване – подполковник Димитър  Стайков, тел. 02 92 26507.


Въпроси

Кое е основното звено за изследователска работа?

Основното звено отговарящо за научноизследователските проекти във Военна академия „Г. С. Раковски“ е Института за перспективни изследвания за отбрана (ИПИО)

Какви възможности има ИПИО?

ИПИО специализира в областта на концептуалната и доктринална област на стратегически изследвания в областта на отбраната, управление на кризи, провеждане на социологически проучвания, в областта на военната история, поуки от практиката, иновациите във военното и професионално образование.

Как мога да поръчам проект?

При наличие на подходяща идея за сътрудничество може да се свържете с нас на място или по телефона