Научна дейност

Военна академия  създава нови знания в областта на националната сигурност, подпомагащи научното прогнозиране и  управленски решения за трансформацията на Въоръжените сили на Република България. Научните колективи извършват проучвателна, научноекспертна, и научноинформационна дейност. 

Научноизследователски проекти

Международни проекти

Във военна академия се работи по редица международни проекти съвместно с Организацията за наука и технологии на НАТО, Европейската група за изследване на армиите и обществото и други международни граждански и военни организации

В интерес на МО и БА

Военна академия разработва редици проекти за Министерство на отбраната на Р. България във връзка с трансформацията на Въоръжените сили, социологически проучвани и разработване на редица военноисторически и патриотични материали.  

В интерес на професионалното и военно образование

Военна академия разработва редица проучвания за подобряване качеството на обучението, проучване мнението на обучаемите, експериментиране на програмни продукти за групова работа и други

Прием на предложения

Института за перспективни изследвания за отбрана приема предложения и поръчки за осъществяване на изследователска дейност свързана с  изграждане на концепции и доктрини в областта на националната сигурност и отбраната, провеждане на социологически и исторически проучвани в образованието. 

Контакт с нас

Работно време от 8.00 часа в понеделник до 17.00 часа в петък 

„Връзки с обществеността и международна дейност“

София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82

/+ 359 2/ 92 26 550
Email : rnda@armf.bg

Въпроси

Кое е основното звено за изследователска работа?

Основното звено отговарящо за научноизследователските проекти във Военна академия „Г. С. Раковски“ е Института за перспективни изследвания за отбрана (ИПИО)

Какви възможности има ИПИО?

ИПИО специализира в областта на концептуалната и доктринална област на стратегически изследвания в областта на отбраната, управление на кризи, провеждане на социологически проучвания, в областта на военната история, поуки от практиката, иновациите във военното и професионално образование.

Как мога да поръчам проект?

При наличие на подходяща идея за сътрудничество може да се свържете с нас на място или по телефона