Киберсигурност

Докторската програма е предназначена за обучение и придобиване на образователната и научна степен „доктор“ като трета степен на висшето образование и създава условия за придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване и успешна защита на дисертационен труд.
Целта на програмата е да подготви висококвалифицирани специалисти по системи за сигурност в киберпространството и тяхното приложение в сектора за отбрана и сигурност, които имат способности и опит за самостоятелна научна, научноизследователска и научно-преподавателска дейност. Обучението разширява и задълбочава общата и професионална компетентност на докторантите в областта на киберсигурността, съвременните технологии за сигурност в комуникационните и информационните технологии, приложението на мрежови решения в отбраната и сигурността и оценявяането на тяхната защита и ефективност.
Обучението се осъществява в редовна форма и чрез самостоятелна подготовка с продължителност до три години и в задочна форма с продължителност до четири години.