Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации

Докторската програма осигурява реализацията на образователната дейност в третата степен на висшето образование и създава условия за придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване, успешна защита на дисертационен труд и придобиване на образователната и научна степен „доктор”.
Програмата цели да бъдат подготвени висококвалифицирани специалисти с необходимата професионална компетентност за управление на дейностите по защитата на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации, за функционирането на системите за прогнозиране, оповестяване, за действията на органите по защита, както и техническите средства, използвани при изпълнение на целите. Обучението цели да бъдат подготвени кадри с опит за извършване на самостоятелна научна, научноизследователска и научнопреподавателска дейност.
Обучението се осъществява в редовна форма и чрез самостоятелна подготовка с продължителност до три години и в задочна форма с продължителност до четири години.