Военна психология

Докторската програма осигурява реализацията на образователната дейност в третата степен на висше образование по военна психология и създава условия за придобиване на необходимите знания, умения и професионални компетентности за разработване и успешна защита на дисертационен труд. Успешно защитилите придобиват образователната и научна степен „доктор”.

Програмата осигурява подготовката на висококвалифицирани научни и преподавателски кадри, които да провеждат както фундаментални, така и приложни научни изследвания в различни сфери от областта на военната психология и да осъществяват преподавателска практика във висши военни учебни заведения.

Обучението се осъществява в редовна форма и чрез самостоятелна подготовка с продължителност до три години и в задочна форма с продължителност до четири години.