Конкурси

Category

Конкурси за хабилитирани длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски“

Конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за нуждите на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“. Изборът ще се състои на 03.02.2021 г. от 14:00 часа в академична зала №3. КАНДИДАТ ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ГЕОРГИ...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело за преподаване на учебните дисциплини „Специални операции, разузнаване и електронна война”, „Основи на разузнаването“, „Разузнаване в операциите”, „Теория на специалните операции”, и „Подготовка и...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване на учебните дисциплини: „Основи на управлението на войските“, „Командване и управление и служба на щабовете“,...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки за преподаване на учебните дисциплини: „Корпоративни комуникации и брандинг“, „Технология на публичните комуникации“, „Медиазнание и управление на медиите”, „Стратегическо лидерство” и „Организационно поведение в сигурността и отбраната“. Изборът...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело за преподаване на учебните дисциплини: „Теоретични основи на системата за наблюдение във ВМС“, „Корабни системи за боен мениджмънт“ и „Командване и управление във ВМС“...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за нуждите на научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната” на институт „Перспективни изследвания за отбраната”. Изборът ще се състои на 16.12.2020 г. от 14:30 часа в академична зала №3. КАНДИДАТ  ГЛАВЕН...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност  за преподаване на учебните дисциплини: „Мениджмънт на сектора за сигурност“, „Мениджмънт на сигурността и отбраната“, „Икономически основи на сигурността и отбраната“ и...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Военополитически проблеми на сигурността“ за преподаване на учебните дисциплини: „Политики, стратегии и отбранително планиране“, „Стратегическо ръководство на отбраната“ и „Управление при кризи и...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини: „Военна логистика“, „Логистично осигуряване на формированията в операциите“ и „Основи на многонационалната...
Read More
1 2 3 4 5 6 7