Конкурси

Category

Конкурси за хабилитирани длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини: „Военна логистика“, „Логистично осигуряване на формированията в операциите“ и „Основи на многонационалната...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, по научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността” за нуждите на катедра „Съвместни операции и планиране” на факултет „Национална сигурност и отбрана”. Изборът ще се състои на 14.10.2020 г. от 14:00 часа в академична зала...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, за преподаване на учебните дисциплини: „Корпоративни комуникации и брандинг“, „Технология на публичните комуникации“, „Медиязнание и управление на медиите“, „Комуникационен...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за извършване на научноизследователска дейност – един.Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност по научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността” – един.Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен...
Read More
Конкурс за академична длъжност „професор” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбравна, професионално направление 9.2. Военно дело за преподаване на учебните дициплини  „Бойна поддръжка и осигуряване в морските операции“, „Оперативно изкуство на ВМС” и „Методология на научните изследвания“ за нуждите на катедра „Военноморски сили“ на факултет „Командно-щабен“. Изборът ще се...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за нуждите на катедра „Национална и международна сигурност” на факултет „Национална сигурност и отбрана”. Изборът ще се състои на 10.09.2020 г. от 14:00 часа в академична зала № 3. КАНДИДАТ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Операции в отговор на кризи”, „Планиране на операциите в НАТО“, „Всеобхватният подход в управлението при кризи“ и „Оперативно изкуство...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Регионална сигурност“, „Глобална сигурност и геополитика“, „Международна сигурност“, „Международни отношения“, „Китай през 21 век“ и „Основи на сигурността“...
Read More
1 3 4 5 6 7