Обява

Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за прием на военнослужещи за обучение в редовна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” през учебната 2022-2023 г. Срок за подаване на документи за участие в конкурса: 25 ноември 2022 г. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-594/21.06.2022 г. и приложението към нея. Обявата е обнародвана в брой 50/01.07.2022 г. на „Държавенвестник“. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 82, тел. 02/92-26-512, 02/92-26-675.

Списък на докторските програми за обучение в редовна форма на докторантура:

Професионално направление, докторска програмаНаучен проблем/темаБрой обучаеми
1.Военно дело, Организация и управление на въоръжените силиИнтеграция на КИС на роботизиран компонент  в бойна операция1
2.Психология, Военна психологияОрганизационна култура и лидерски стил във военна организация1