Обява

Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за прием на военнослужещи за обучение в редовна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” през учебната 2020-2021 г. Срок за подаване на документи за участие в конкурса: 30 октомври 2020 г. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-456/17.06.2020 г. и приложението към нея. Обявата е обнародвана в брой 58/30.06.2020 г. на „Държавен вестник”. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” 82, тел. 02/92-26-512, 02/92-26-675.

Списък на докторските програми за обучение в редовна форма на докторантура:

Професионално направление, докторска програмаНаучен проблем/ТемаБрой обучаеми
1.Организация и управление на въоръжените силиИзграждане на способности за провеждане на информационни операции на Въоръжените сили на Република България1
2.Военнополитически проблеми на сигурносттаРоля на гражданско-военното сътрудничество в многонационални съвместни операции1
3.Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)Усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в отбраната1
4.Организация и управление на въоръжените силиИзграждане и развитие на въоръжените сили за участие в колективната отбрана на страната1
5.Организация и управление на въоръжените силиОпределяне на оперативните резерви на въоръжените сили1
6.Организация и управление на въоръжените силиВъзможности за използване на въздушно-космическия домейн в интерес на националната сигурност1
7.Организация и управление на въоръжените силиИзползване на дистанционно управляеми системи за изграждане на опозната картина на морските пространства1
8.Организация и управление на въоръжените силиВъзможности за усъвършенстване логистичното осигуряване на силите за специални операции1
9.Организация и управление на въоръжените силиУсъвършенстване на управлението на комуникационно-информационната система в съвместна операция на въоръжените сили1
10.Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)Усъвършенстване на информационната инфраструктура на системата за управление на кризи1

Дата: 02.07.2020 г.