Специалност „Национална сигурност и отбрана“

Кратко описание на специалността:

Магистърската специалност „Национална сигурност и отбрана“ предоставя възможност за интердисциплинарна подготовка на специалисти по национална и международна сигурност.

Обучаемите придобиват задълбочени и систематизирани знания за новите характеристики и предизвикателства пред сигурността в постмодерната епоха, проблемите и перспективите пред европейския интеграционен процес и общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, съвременното състояние на НАТО и трансатлантическите отношения, особеностите в развитието на Югоизточна Европа, Черноморския регион и Близкия изток.

Учебният план предполага получаване на задълбочени съвременни и систематизирани знания за новите характеристики и предизвикателства пред сигурността в епохата на Четвъртата промишлена революция и Изкуствения интелект, за проблемите и нееднозначните перспективи пред европейския интеграционен процес, за съвременното състояние на НАТО и трансатлантическите отношения, за основните тенденции и процеси в развитието на Югоизточна Европа, Черноморския регион и Близкия изток.

В процеса на обучението студентите се запознават с параметрите и съдържанието на основните измерения на националната сигурност, с принципите и нормите на нейното управление, сценарийно планиране и стратегическо прогнозиране, подробно изучават елементите на системата за  национална сигурност и моделите за формулиране и прилагане на стратегиите за сигурност. Специално внимание се отделя на теорията и практиката за управление на рисковете за сигурността, на кризите като социален феномен и на моделите на тяхното разрешаване.

Форми и срок на обучение:

Обучението по специалността се осъществява в редовна (1 година и 4 месеца – 3 семестъра), задочна (2 години – 4 семестъра) и дистанционна (2 години – 4 семестъра) форма.

Изучавани дисциплини:

Задължителните учебни дисциплини са: Национална и международна  сигурност; Мениджмънт на ресурсите за отбрана; Стратегическо лидерство; Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност; Система за национална сигурност; Регионална сигурност; Национална сигурност; Глобална сигурност и геополитика.

Перспективи за реализация:

Завършилите специалността получават професионална квалификация „магистър” по „Национална сигурност и отбрана“ и могат много успешно да се реализират в органите за държавно и местно управление, в бизнес средите и в организации с отношение към проблемите на националната сигурност, в международни колективни органи за управление на сигурността.

НСО-2024-2025
beenhere

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. проф. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544
Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Галин Иванов
телефон (02) 92 26 533