Специалност „Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната“

Кратко описание на специалността

Обучаемите придобиват знания по проблемите на международните организации за сигурност, състоянието и функционирането на органите за управление на системата за национална сигурност, теорията и практиката на стратегическото ръководство на сигурността и отбраната. Предоставят се възможности за усъвършенстване на уменията на обучаемите за оценка на условията, формиращи средата на сигурност, вземането на стратегически решения и за разрешаването на кризисни ситуации. Развиват се способности за работа в мултикултурна среда и многонационални екипи и по процедури, съвместими с изискванията на НАТО и ЕС.

Магистърската програма е фокусирана върху квалификацията на мениджъри по въпросите на сигурността и отбраната. По време на обучението се придобиват знания за средата на сигурност, състоянието и функционирането на органите за управление на системата за националната сигурност. Изучава се теорията и практиката на гражданско-военните отношения.

Усъвършенстват се уменията на обучаемите за оценка на разнообразните условия и фактори, формиращи средата на сигурност, вземане на стратегически решения и планиране на ресурсите за отбрана при разрешаване на кризисни ситуации.

Развиват се способности за работа в екип и по процедури, съвместими с изискванията на НАТО и ЕС.

В процеса на обучение се формират компетентности за прилагане на съвременни подходи и методи на управление, адекватни на предизвикателствата пред стратегическото ръководство на сигурността и отбраната.

Форми и срок на обучение

Обучението по специалността се осъществява в задочна (2 години – 4 семестъра) форма.

Изучавани дисциплини

Задължителните учебни дисциплини са „Национална и международна сигурност“; „Организация на основните формирования в сектора за сигурност и отбрана“; „Комуникативни стратегии“; „Стратегии за сигурност и отбрана“; „Операции в отговор на кризи“; „Управление при кризи и военни конфликти“; „Мениджмънт на ресурсите в сигурността и отбраната“; „Стратегическо лидерство“; „Защита на сигурността и обществения ред“.

Перспективи за реализация

Завършилите специалността получават професионална квалификация „мениджър по стратегическо ръководство на сигурността и отбраната“ и могат успешно да се реализират на ръководни длъжности в системата за национална сигурност и различните международни организации.

CPCO-2024-2025
beenhere

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. проф. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544
Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Галин Иванов
телефон (02) 92 26 533