Специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“

Кратко описание на специалността

В магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” могат да се обучават офицери, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Военно дело“. По двустранни споразумения за обучение се приемат и офицери от други държави.

През периода на обучението слушателите придобиват пакет от знания по проблеми на международните организации за сигурност, състоянието и функционирането на органите от системата на национална сигурност, теорията и практиката на стратегическото управление на отбраната и въоръжените сили. Усъвършенстват се техните умения за вземане на стратегически решения, планиране и управление на операции на въоръжените сили в различни условия на обстановката. Развиват се способности за работа в мултикултурна среда и многонационални екипи, съвместими с изискванията на НАТО. Тези знания и умения са ключови за ориентиране в сложните условия и за отчитане на основните фактори, които формират стратегическата среда на националната сигурност и отбрана, сред които висшият ръководен и команден състав планира и управлява въоръжените сили. В процеса на обучение се придобиват компетентности за прилагане на модерни методи и подходи за анализ и оценка, необходими при решаване на актуалните въпроси на стратегическото ръководство на отбраната и въоръжените сили.

Обучаемите изучават средата на сигурност, състоянието и функционирането на органите за управление на системата на национална сигурност, теорията и практиката на командването и управлението в отбраната и въоръжените сили. Придобиват знания за мениджмънта на международни кризи. Усъвършенстват уменията за вземане на стратегически решения, планиране и управление на операции в НАТО.

Форми и срок на обучение

Обучението по специалността се осъществява в редовна форма на обучение с продължителност една година.

Перспективи за реализация

Завършилите образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” могат да заемат ръководни и експертни длъжности за регулираната професия „Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“.

beenhere

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. проф. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544
Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Галин Иванов
телефон (02) 92 26 533