Специалност „Индустриална, енергийна и климатична сигурност“

Кратко описание на специалността:

Обучението се провежда с цел предоставяне на допълнителна широко профилна и интердисциплинарна подготовка на специалисти, притежаващи висше образование и образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности извън областта на висше образование „Сигурност и отбрана“.

Специалността „Индустриална, енергийна и климатична сигурност“ предоставя специфични знания и компетенции по мениджмънта, сигурността и дипломацията в индустрията и енергетиката. Дава необходимите знания за екологията, влиянието на климатичните промени върху сигурността и системите за управление на околната среда. Специалността допринася за подготовка на приложни специалисти и административен персонал за изпълнение на дейности по анализ на рисковете и заплахите за индустриалния и енергийния сектор, произтичащи от промените в климата.

Форми и срок на обучение:

Обучението се осъществява в задочна (2 години – 4 семестъра) форма.

Перспективи за реализация:

Придобилите образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Индустриална, енергийна и климатична сигурност“, могат да заемат ръководни и експертни длъжности в държавни, частни, правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към сигурността в индустриалния и енергийния сектор и управлението на околната среда.