Специалност „Енергийна сигурност и управление на околната среда“

Кратко описание на специалността:

Магистърска специалност „Енергийна сигурност и управление на околната среда“ е предназначена за специалисти, притежаващи висше образование и образователно-квалификационна степен ”бакалавър” или “магистър” по специалности извън област на висшето  образование “Сигурност и отбрана”.
Обучението се провежда с цел предоставяне на широко профилна и интердисциплинарна подготовка в следните области:

 • индустриална, енергийна и екологична сигурност;
 • системи за управление на околната среда;
 • защита на енергийната инфраструктурата;
 • аспекти на националната и международна сигурност;
 • управление на техногенни рискове.

Форми и срок на обучение:

Обучението се осъществява в редовна (1,5 години – 3 семестъра), задочна (2 години – 4 семестъра) и дистанционна (2 години – 4 семестъра) форма.

Изучавани дисциплини:

 • Енергетика
 • Енергийна сигурност
 • Енергиен мениджмънт
 • Непрекъсваемост на процеси и дейности в индустрията и енергетиката
 • Управление в преносната и разпределителните електрически системи при ИС
 • Ресурсно осигуряване на защитата при извънредни ситуации
 • Управление и ръководство на проекти
 • Защита на критичната индустриална и енергийнa инфраструктура
 • Екологична сигурност
 • Oценка на екологичната обстановка и управление на околната среда
 • Радиоекология
 • Технически средства за идентифициране и защита от техногенни заплахи

Перспективи за реализация:

Придобилите образователно-квалификационна степен “магистър” по специалността “ Енергийна сигурност и управление на околната среда ” могат да заемат ръководни и експертни длъжности в държавни, частни, правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към осигуряване на устойчиво функциониране на енергетиката и управлението и опазването на околната среда.

Ръководство на ФКЩ

Декан на Факултет Командно-щабен е  полк. доц. д-р Димитър Караджинов

Телефон: +359 2 92 26515

Заместник -декан на ФКЩ е
полк. доц. д-р Емил Енев

Телефон: +359 2 92 26516

Работно време от понеделник до петък 08.00 до 17.00

Социални мрежиБлог на ФКЩ