Специалност „Индустриална, енергийна и климатична сигурност“

Кратко описание на специалността:

Обучението се провежда с цел предоставяне на допълнителна широко профилна и интердисциплинарна подготовка на специалисти, притежаващи висше образование и образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности извън областта на висше образование „Сигурност и отбрана“.

Специалността „Индустриална, енергийна и климатична сигурност“ предоставя специфични знания и компетенции по мениджмънта, сигурността и дипломацията в индустрията и енергетиката. Дава необходимите знания за екологията, влиянието на климатичните промени върху сигурността и системите за управление на околната среда. Специалността допринася за подготовка на приложни специалисти и административен персонал за изпълнение на дейности по анализ на рисковете и заплахите за индустриалния и енергийния сектор, произтичащи от промените в климата.

Форми и срок на обучение:

Обучението се осъществява в задочна (2 години – 4 семестъра) форма.

Перспективи за реализация:

Придобилите образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Индустриална, енергийна и климатична сигурност“, могат да заемат ръководни и експертни длъжности в държавни, частни, правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към сигурността в индустриалния и енергийния сектор и управлението на околната среда.

Ръководство на ФКЩ

Декан на Факултет Командно-щабен е  полк. доц. д-р Димитър Караджинов

Телефон: +359 2 92 26515

Заместник -декан на ФКЩ е
полк. доц. д-р Емил Енев

Телефон: +359 2 92 26516

Работно време от понеделник до петък 08.00 до 17.00

Социални мрежиБлог на ФКЩ