Специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура“

Кратко описание на специалността:

Обучаемите придобиват знания за рисковете и заплахите за сигурността на населението и инфраструктурата в критични ситуации и условията, при които се реализира политиката за национална сигурност. Изучава се системата за защита на населението и националното стопанство съгласно институционалната уредба в Република България.

Форми и срок на обучение:

Обучението по специалността се осъществява в задочна (2 години – 4 семестъра) форма.

Изучавани дисциплини:

Задължителните учебни дисциплини са „Национална и международна сигурност“; „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили“; „Стратегическо лидерство“; „Военни аспекти на националната сигурност“; „Управление при извънредни ситуации“; „Рискове и заплахи за населението и критичната инфраструктура“; „Защита на населението и критичната инфраструктура“.

Перспективи за реализация:

Завършилите специалността получават професионална квалификация „магистър по защита на населението и критичната инфраструктура“ и могат успешно да се реализират в регионални и обществени, държавни и частни организации, като управляват процеси при извънредни ситуации, предизвикани от природни бедствия, аварии и катастрофи, изработват решения и действат ефикасно в качествено различни ситуации и динамично променящи се рискове и заплахи.