Специалност „Мениджмънт на сигурността и отбраната“

Кратко описание на специалността

Магистърската програма е изградена върху солидни теоретични знания и обобщаване на добри практики в Европейския съюз и НАТО в областта на мениджмънта на системата от органи и организации в сектора за сигурност.

Обучаемите придобиват знания по съвременните проблеми на планирането в сектора за сигурност и мениджмънта на човешки, финансови, информационни и технологични ресурси за ефикасно гарантиране на сигурността в ХХІ век. Чрез модерни форми на обучение  и участие на студентите в научни изследвания и конференции се придобиват знания за теорията и особеностите на мениджмънта в сектора за сигурност и отбрана

Форми и срок на обучение

Обучението по специалността се осъществява в задочна форма (2 години – 4 семестъра).

Изучавани дисциплини

Задължителните учебни дисциплини са „Национална и международна сигурност“; „Организация на основните формирования в сектора за сигурност и отбрана“; „Стратегическо лидерство“; „Основи на мениджмънта“; „Публична администрация“; „Основи на военната стратегия“; „Мениджмънт на сектора за сигурност“; „Основи на аквизицията“; „Мениджмънт на човешките ресурси“.

Перспективи за реализация

Завършилите специалността получават професионална квалификация „мениджър“ и могат успешно да се реализират в ръководството на големи, сложни социални организации, да управляват социални процеси в динамично променящата се среда и при трансформацията на идеите, концепциите и стратегиите в конкретна социална практика.

MSO-2024-2025
beenhere

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. проф. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544
Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Галин Иванов
телефон (02) 92 26 533