Специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“

Кратко описание на специалността:

В магистърската специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” могат да се обучават офицери, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Военно дело”, получена във висши военни училища в страната. По двустранни споразумения за обучение се приемат и офицери от други държави.

Обучението по специалността е насочено към интелектуалното, професионалното и нравственото изграждане на слушателя и създаване на лидерски и мениджърски качества, необходими за реализацията му като офицер от оперативното ниво на управление. Слушателят се доизгражда като офицер и се подготвя да командва и/или да подпомага управлението на формирования от Българската армия, за изпълнение на основните роли, мисии и задачи на Българската армия в колективната система за сигурност и отбрана, защита на населението и териториалната цялост на страната и за пряко ръководство на основните структури, както и за работа в щаб на многонационални съвместни сили.

Обучението по специалността се извършва в седем специализации:

  • „Сухопътни войски”;
  • „Военновъздушни сили”;
  • „Военноморски сили”;
  • „Логистика”;
  • „Комуникационни и информационни системи”;
  • „Административни процеси и дейности”;
  • „Информация за сигурността и отбраната”.

Форми и срок на обучение:

Обучението по специалността се осъществява в редовна (1 година и 2 месеца) и задочна (2 години) форми на обучение.

Перспективи за реализация:

Обучението по специалността дава необходимото образование и квалификация за заемане на длъжности за офицери с военно звание „майор” (капитан III ранг) и „подполковник” (капитан II ранг), съгласно „Класификатор на длъжностите на военнослужещите в МО, структурите на пряко подчинение на МО и БА”, които изискват образователно-квалификационна степен „магистър” и специалност “Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво”.

Придобитите знания и умения дават възможност на офицерите след завършване на обучението си да заемат:

–    експертни длъжности в дирекциите от МО и ЩО;

–    експертни длъжности в отделите, секторите и направленията на СКС;

–    експертни длъжности в отделите, секторите и направленията в командванията на видовете въоръжени сили;

–    щабни и експертни длъжности в щабовете на бригади, авиационни и военноморски бази;

–    заместник-командири и началници на щабове на самостоятелни формирования (батальони, дивизиони, ескадрили и др.);

–    различни длъжности, при изпълнение на военна служба извън територията на страната, в състава на български или многонационални формирования, в задграничните представителства на Република България;

–     национални и международни длъжности в щабове и/или органи на международни организации и/или във връзка с участието на Република България в международни договори и инициативи.