Специалност „Психология в сигурността и отбраната“

Кратко описание на специалността

Магистърската програма „Психология в сигурността и отбраната“ е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация с протокол №1 от 15.01.2020 г. Срокът на валидност на акредитацията е ШЕСТ години, съгласно чл.79, ал. 4 от Закона за висшето образование.

Магистърската програма подготвя специалисти, притежаващи висше образование (образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по психология или друга специалност) чрез усвояване на знания и развиване на умения и компетентности, необходими в работата на психолога от сектора за сигурност и отбрана.

Подготовката по специалността се основава на съвременните схващания за ефективно управление на психологическото осигуряване и психологическата подготовка в структурите за национална сигурност и отбрана. Обучението по специалността е изградено върху богата теоретична база и обобщаване на добрите практики в НАТО в областта на военната психология, както и върху съвременните теоретични и функционални постижения на науката психология в разбирането на взаимната обусловеност „личност – среда – дейност“ и нейното отражение върху функционирането на човека, организацията и обществото. Обучението следва модела на компетентностно и проблемно ориентирания подход, като по този начин осигурява фундаментални знания, обвързани с приложимостта им в практиката и подпомага професионалното профилиране на магистрите психолози.

Форми и срок на обучение

През настоящата учебна година се приемат кандидати само в задочна форма със срок на обучение две години (4 семестъра).

Изучавани дисциплини

Задължителните учебни дисциплини според учебния план на магистърската програма „Психология в сигурността и отбраната“ са: „Психология на личността“, „Социална психология“, „Трудова и организационна психология“, „Национална и международна сигурност“, „Основи на военното дело“, „Феноменология на екипите във военна среда“, „Лидерство в армията“, „Структури в националната сигурност и отбраната“, „Управление на човешките ресурси във военната организация“, „Масово поведение в критични ситуации“, „Управление на стреса“, „Психологическо осигуряване на формированията в сигурността и отбраната“, „Връзки с обществеността при инциденти и кризи“, „Психологическо изследване във военна среда“, „Психология на влиянието и вземането на решение“, „Клинична психология“, „Психологическо консултиране във военната организация“.

Студентите могат да изучават избираеми и факултативни учебни  дисциплини като: „Основи на антитероризма“, „Стратегически комуникации“, „Социалнопсихологически тренинг“, „Професионален подбор по психологически показатели“, „Психологически операции“, „Психология на тероризма и радикализацията“, „Военна психиатрия“, „Междукултурни комуникации“, „Психология на религията“, „Авиационна психология“, „Семейно консултиране“, „Водене на преговори при кризи“, „Проучване на общественото мнение“, „Медия тренинг“, „Превенция на рисковото поведение“, „Социални медии“, „Английски език за психолози“, „Реторика и презентационни умения“.

Прием и семестриални такси

По държавна поръчка

  • Задочно обучение – 275 лв. (20 места)

Срещу заплащане

  • Задочно обучение – 600 лв. (30 места)

Перспективи за реализация

Завършилите програмата получават образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Психология в сигурността и отбраната“ от професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки.

С придобитите знания, умения и компетентности успешно изпълнилите учебния план магистри могат да заемат длъжности изискващи специализирана подготовка в областта на психологията, не само в сектора за сигурност и отбрана, но и в други области на обществения живот.

През 2020 година двама випускници на специалността „Психология в сигурността и отбраната“ представиха проекти на дисертационни трудове и продължават обучението си в образователната и научна степен „доктор“ в акредитираната докторска програма по военна психология.

Катедра „Психология и лидерство“

Катедра „Психология и лидерство“ е част от факултет „Национална сигурност и отбрана“.

В състава на катедрата работят преподаватели в професионалните направления: 3.2. Психология (Военна психология), 3.5. Обществени комуникации и информационни науки и 9.1. Национална сигурност (Организация и управление извън сферата на материалното производство).

Изучаването на военна психология има многогодишна традиция в катедрата, която работи със слушатели и студенти от различни професионални направления. Акредитирана е докторска програма по „Военна психология“, в която се подготвят докторанти в редовна, задочна форма и чрез самостоятелна подготовка.

Преподавателите по психология в катедрата са възпитаници и последователи на школата по военна психология, създадена в Академията през шейсетте години на миналия век. В областта на психологията работят: двама професори, доктори на науките; двама доценти, доктори по психология; един главен асистент, доктор по психология и един асистент.

Високото качество на професионалната подготовка на студентите от магистърската програма „Психология в сигурността и отбраната“ се осъществява и чрез привличане  на изявени преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, Института за изследване на населението и човека към БАН, Академията на МВР, както и на водещи специалисти от практиката (Научноприложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина – ВМА, Център по психично здраве и превенция – ВМА, Клиника по психиатрия и военна психология– ВМА, експерти психолози от видовете въоръжени сили).

Катедрата е изградила през годините професионални и колегиални отношения с психолозите от сектора за сигурност и отбрана.

По този начин Академията се утвърждава като средище, в което колегията получава възможността за образование, професионално развитие и обмен на научни идеи, които се реализират в практиката.

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. доц. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544

Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Нелко Ненов

телефон (02) 92 26 533

Социални мрежи

Блог на ФНСО