Специалност „Психология в сигурността и отбраната“

Кратко описание на специалността

Магистърската програма „Психология в сигурността и отбраната“ е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация с протокол №1 от 15.01.2020 г. Срокът на валидност на акредитацията е ШЕСТ години, съгласно чл.79, ал. 4 от Закона за висшето образование.

Магистърската програма подготвя специалисти, притежаващи висше образование (образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по психология или друга специалност) чрез усвояване на знания и развиване на умения и компетентности, необходими в работата на психолога от сектора за сигурност и отбрана.

Подготовката по специалността се основава на съвременните схващания за ефективно управление на психологическото осигуряване и психологическата подготовка в структурите за национална сигурност и отбрана. Обучението по специалността е изградено върху богата теоретична база и обобщаване на добрите практики в НАТО в областта на военната психология, както и върху съвременните теоретични и функционални постижения на науката психология в разбирането на взаимната обусловеност „личност – среда – дейност“ и нейното отражение върху функционирането на човека, организацията и обществото. Обучението следва модела на компетентностно и проблемно ориентирания подход, като по този начин осигурява фундаментални знания, обвързани с приложимостта им в практиката и подпомага професионалното профилиране на магистрите психолози.

Форми и срок на обучение

Обучението по специалността се осъществява само в задочна форма на обучение (2 години срок на обучение, 4 семестъра).

Изучавани дисциплини

Задължителните учебни дисциплини според учебния план на магистърската програма „Психология в сигурността и отбраната“ са: „Психология на личността“, „Социална психология“, „Трудова и организационна психология“, „Национална и международна сигурност“, „Основи на военното дело“, „Структури в националната сигурност и отбраната“, „Управление на стреса“, „Статистика в психологията“, „Публични комуникации в сигурността и отбраната“, „Психологическо осигуряване на формированията в сигурността и отбраната“, „Дизайн на психологическо изследване“, „Психология на влиянието и вземането на решение“, „Лидерство и екипност в сигурността и отбраната“, „Клинична психология  и психиатрия“, „Психологическо консултиране във военната организация“, „Професионален подбор по психологически показатели“, „Медия тренинг“.

Студентите могат да изучават избираеми учебни  дисциплини като: „Основи на антитероризма“, „Междукултурни комуникации“, „Английски език за психолози“, „Стратегически комуникации“, „Академично писане“, „Социалнопсихологически тренинг“, „Професионален подбор по психологически показатели“, „Авиационна психология“, „Информационни операции“, „Криминална психология“, „Психологически операции“, „Семейно консултиране“, „Управление на човешките ресурси във военната организация“, „Комуникационен мениджмънт“, „Водене на преговори при кризи“, „Превенция на рисковото поведение“.

Перспективи за реализация

Завършилите програмата получават образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Психология в сигурността и отбраната“ от професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, с квалификация „Психолог“.

С придобитите знания, умения и компетентности успешно изпълнилите учебния план магистри могат да заемат длъжности изискващи специализирана подготовка в областта на психологията, не само в сектора за сигурност и отбрана, но и в други области на обществения живот.

Завършилите специалността „Психология в сигурността и отбраната“ имат възможност да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“ в акредитираната докторска програма по „Военна психология“.

PsSO-2024-2025
beenhere

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. проф. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544
Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Галин Иванов
телефон (02) 92 26 533