Специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“

От учебната 2017/2018 г. се предвижда обучение по специалността в задочна форма с продължителност 2 години. Обучението се провежда с цел предоставяне на допълнителна, широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на бакалаври или магистри по специалности извън областта на висше образование „Сигурност и отбрана“.

Студентите придобиват знания по същността и основните характеристики на тероризма във всичките му форми, основните характеристики и признаци за радикализация, проблемите на международните организации за сигурност, политиката и стратегията за противодействие на тероризма, състоянието и функционирането на органите от системата за национална сигурност, теорията и практиката на управление при кризи и конфликти, мениджмънт на противодействието на радикализацията и стратегическото лидерство в сигурността и отбраната.

Наред с това усвояват технологията за анализ на асиметричните заплахи, влияещите външни и вътрешни фактори, при които се изгражда и реализира съвременната система за сигурност. Систематизират се знанията относно методологията за планиране и организиране на антитерористичната дейност и оценка на риска.

В обучението се разкриват и технологичното състояние, както и перспективите за развитие на системите за планиране, ръководство, командване и управление в сферата на националната сигурност и отбрана. Усъвършенстват се уменията на обучаемите за предприемане на гъвкави и адаптивни действия, лидерски умения и работа в екип при противодействието на тероризма. Предвидено е участие в научни конференции, посещения на конкретни обекти, даващи възможност на обучаемите на практика да анализират и оценят диалектическите връзки между различните елементи от системата за сигурност.

Създаването на специалност “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма” е породено от обективно нарастващите изисквания за формиране на експертиза, позволяваща адекватен отговор на съвременните заплахи и ефективно противодействие на тероризма.

Целта на програмата е запълване на липсата от обучение конкретно насочено към изграждане на знания и умения покриващи интердисциплинарния характер в същността на радикализацията и тероризма като явления. Военна академия „Г.С.Раковски“ е акредитирана за обучение по специалността “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма” и в трите форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна. За учебната 2018/2019 се предвижда обучение в задочна форма с продължителност 2 (две) години, което позволява придобиване на образователно квалификационна степен “магистър” в професионално направление “Национална сигурност”.

Обучението се провежда с цел предоставяне на допълнителна, широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на специалисти, притежаващи висше образование и образователно-квалификационна степен ”бакалавър” или “магистър” по специалности извън областта на висше образование “Сигурност и отбрана”.

Програмата за обучение е асемблирана около съвременните схващания за същността на тероризма, принципите и направленията за противодействие и причинно-следствените връзки между тях, системата от органи и организации за национална и международна сигурност, отбраната на страната, стратегиите за сигурност и отбрана, изграждането и развитието на въоръжените сили и мениджмънта на ресурсите за противодействие на тероризма, направления и подходи за превенция и реакция на радикализацията.

По време на обучението студентите придобиват знания по същността и основните характеристики на тероризма, във всичките му форми, основните характеристики и признаци за радикализация, проблемите на международните организации за сигурност, политиката и стратегията за противодействие на тероризма, състоянието и функционирането на органите от системата на национална сигурност, теорията и практиката на управление при кризи и конфликти, мениджмънт на противодействието на радикализацията и стратегическото лидерство в сигурността и отбраната.

Наред с това те усвояват технологията за анализ на асиметричните заплахи, влияещите външни и вътрешни фактори, при които се изгражда и реализира съвременната система за сигурност, в национален и международен формат. Систематизират се знанията относно методологията за планиране и организиране на антитерористичната дейност и оценка на риска. В обучението се разкриват и технологичното състояние, както и перспективите за развитие на системите за планиране, ръководство, командване и управление в сферата на националната сигурност и отбрана.

В процеса на обучение се придобиват компетентности за прилагане на добрите практики за анализ и оценка на риска от терористични действия, отчитайки въздействието на глобалните, европейските, регионалните и националните процеси върху националната сигурност, както и моделите и сценариите за развитие на външната среда за сигурност и влиянието й върху националната сигурност.

Развиват се способности за идентифициране и анализиране на проблеми, свързани със сигурността и отбраната, новите рискове и заплахи в средата за сигурност, вземането на управленски решения в условията на априорна неопределеност, при времеви и ресурсен дефицит.

Усъвършенстват се уменията на обучаемите за предприемане на гъвкави и адаптивни действия, лидерски умения и работа в екип, и прилагане на тактики, техники и процедури при противодействието на тероризма, както и използване на формированията и структурите от системата за сигурност в страната и извън нея.

В процеса на обучението е предвидено участие в научни конференции, посещения в конкретни обекти, даващи възможност на обучаемите на практика да анализират и оценят диалектическите връзки между различните елементи от система за сигурност.

Ръководство на ФКЩ

Декан на Факултет Командно-щабен е  полк. доц. д-р Димитър Караджинов

Телефон: +359 2 92 26515

Заместник -декан на ФКЩ е
полк. доц. д-р Емил Енев

Телефон: +359 2 92 26516

Работно време от понеделник до петък 08.00 до 17.00

Социални мрежиБлог на ФКЩ