Специалност „Организация и управление на корпоративната сигурност“

Кратко описание на специалността

Магистърската програма се базира на съвременните схващания за организацията на корпоративната сигурност, същността на мениджмънта на сигурността на фирмите и другите пазарни субекти в защита на техните активи, управлението на рисковете, внедряването на добрите практики и ефективните критерии за изграждане и оптимизиране дейността на структурите и възвръщаемост на ресурсите в системата за сигурност на корпорацията.
Обучаемите придобиват знания за управлението и взаимодействието между елементите на националната и корпоративната сигурност, политическите практики и лобизма в интерес на корпоративната сигурност, прилагането на модерни методи и подходи за оценка на риска и др.

Това е утвърдена и перспективна магистърска специалност, която дава систематизирани  знания за същността, елементите и управлението на корпоративна сигурност; за създаването на оптимална архитектура на системата за корпоративна сигурност, както и за реализирането на ефективни антикорупционни практики. Придобиват се знания за управлението на рисковете за корпорацията в условията на динамична и агресивна външна среда и заплахите от нарушаване на вътрешнокорпоративния интегритет в резултат от корупционни практики, податливост на политически, финансови и информационни въздействия, както и  намеса в политиката за управление на корпорацията. В процеса на обучение се придобиват компетентности за същността на взаимовръзките между националните интереси и сигурността на Република България и интересите и целите на корпорациите, както и върху управлението и взаимодействието между елементите на националната и корпоративната сигурност.

В курса на обучение се създават условия за изграждане  на лидерски умения и екипна ефективност в корпорацията, за компетентности и отговорности по управлението на корпоративната сигурност на стратегическо и оперативно ниво, както и за  поддържане на активна позиция при реализиране на политиката за корпоративна сигурност.

Форми и срок на обучение

Обучението по специалността се осъществява в задочна (2 години – 4 семестъра) форма.

Изучавани дисциплини

Дисциплините, които се изучават по специалността, са: „Национална и корпоративна сигурност“; Икономическа сигурност на корпорацията“; „Организация на основните формирования в сектора за сигурност и отбрана“; „Психология на корпоративната сигурност“; „Корпоративна сигурност и медии“; „Изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията“; „Управление при кризи и конфликти“; „Основи на мениджмънта на корпорацията“; „Управление на човешките ресурси в корпорацията“; „Сигурност на информацията“; „Организация и управление на охранителна дейност“; „Стабилизиращи операции“.

Прием и семестриални такса

По държавна поръчка

  • Задочно обучение – 275 лв. (2 места)

Срещу заплащане

  • Задочно обучение – 600 лв.

Перспективи за реализация

Завършилите специалността получават професионална квалификация „Мениджър по корпоративна сигурност“ и могат успешно да се реализират като мениджъри, експерти, служители в частни, бизнес и публични организации, държавната администрация, консултанти и анализатори по въпросите на сигурността.

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. доц. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544

Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Нелко Ненов

телефон (02) 92 26 533

Социални мрежи

Блог на ФНСО