Специалност „Организация и управление на корпоративната сигурност“

Кратко описание на специалността

Магистърската програма се базира на съвременните схващания за организацията на корпоративната сигурност, същността на мениджмънта на сигурността на фирмите и другите пазарни субекти в защита на техните активи, управлението на рисковете, внедряването на добрите практики и ефективните критерии за изграждане и оптимизиране дейността на структурите и възвръщаемост на ресурсите в системата за сигурност на корпорацията.
Обучаемите придобиват знания за управлението и взаимодействието между елементите на националната и корпоративната сигурност, политическите практики и лобизма в интерес на корпоративната сигурност, прилагането на модерни методи и подходи за оценка на риска и др.

Това е утвърдена и перспективна магистърска специалност, която дава систематизирани  знания за същността, елементите и управлението на корпоративна сигурност; за създаването на оптимална архитектура на системата за корпоративна сигурност, както и за реализирането на ефективни антикорупционни практики. Придобиват се знания за управлението на рисковете за корпорацията в условията на динамична и агресивна външна среда и заплахите от нарушаване на вътрешнокорпоративния интегритет в резултат от корупционни практики, податливост на политически, финансови и информационни въздействия, както и  намеса в политиката за управление на корпорацията. В процеса на обучение се придобиват компетентности за същността на взаимовръзките между националните интереси и сигурността на Република България и интересите и целите на корпорациите, както и върху управлението и взаимодействието между елементите на националната и корпоративната сигурност.

В курса на обучение се създават условия за изграждане  на лидерски умения и екипна ефективност в корпорацията, за компетентности и отговорности по управлението на корпоративната сигурност на стратегическо и оперативно ниво, както и за  поддържане на активна позиция при реализиране на политиката за корпоративна сигурност.

Форми и срок на обучение

Обучението по специалността се осъществява в задочна (2 години – 4 семестъра) форма.

Изучавани дисциплини

Дисциплините, които се изучават по специалността, са „Национална и международна сигурност“, „Мениджмънт на сектора за сигурност“, „Стратегическо лидерство“, „Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност“, „Сигурност на корпорацията“, „Проектиране и изграждане на система за корпоративна сигурност“, „Икономическа сигурност на корпорацията“, „Сигурност на информацията“, „Управление на човешките ресурси в корпорацията“, “ Организация и управление на охранителна дейност“, „Мениджмънт на сигурността и отбраната“, „Политики, стратегии и отбранително планиране“, „Всеобхватният подход в управлението при кризи“, „Организационно поведение в сигурността и отбраната“, „Стратегия и система за национална сигурност“.

Перспективи за реализация

Завършилите специалността получават професионална квалификация „Мениджър по корпоративна сигурност“ и могат успешно да се реализират като мениджъри, експерти, служители в частни, бизнес и публични организации, държавната администрация, консултанти и анализатори по въпросите на сигурността.

Цели на програмата

Обучението по специалността „Организация и управление на корпоративната сигурност” се осъществява в задочна форма. Завършилите тази специалност, получават систематизирани знания относно: системата за национална сигурност, политиката за отбраната на страната, спецификата на корпоративната сигурност, мениджмънта на ресурсите за сигурност, защита на инфраструктурата, на информацията и интелектуалната собственост и др. В хода на обучението си студентите придобиват компетентности относно управлението и взаимодействието между елементите на националната и корпоративната сигурност, политическите практики и лобизма в интерес на корпоративната сигурност, влиянието на националната пазарна среда върху системата за сигурност, прилагането на модерни методи и подходи за оценка на риска и др.

ОУКС-2024-2025
beenhere

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. проф. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544
Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Галин Иванов
телефон (02) 92 26 533