Специалност „Сигурност във въздухоплаването“

Кратко описание на специалността

Обучаемите придобиват знания за рисковете и заплахите при използването на въздушното пространство, проблемните области във въздухоплаването. Акцентира се върху системните аспекти на управлението на въздушното движение, системите за сигурност на въздухоплаването и въздушната навигация. Систематизацията на знанията се конкретизира и утвърждава с разглеждането на конкретни функционални области от защитата на суверенитета над въздушното пространство.

Форми и срок на обучение

Обучението по специалността се осъществява в задочна (2 години – 4 семестъра) форма.

Изучавани дисциплини

Задължителните учебни дисциплини са „Основи на въздухоплаването“; „Национална и международна сигурност“; „Икономика на въздушния транспорт“; „Въздушно право“; „Мениджмънт на сигурността и отбраната“; „Защита на суверенитета над въздушното пространство“; „Управление на въздушното движение“; „Сигурност на гражданското въздухоплаване“; „Достатъчност и въздушен суверенитет“; „Риск и авиационна сигурност“; „Сложни системи и целева устойчивост“; „Основи на техническите системи във въздухоплаването“; „Сигурност на летище“; „Военни аспекти на сигурността и отбраната“.

Перспективи за реализация

Завършилите специалността получават професионална квалификация „магистър по национална сигурност“ и могат успешно да се реализират във ведомствени, обществени, държавни и частни организации, касаещи области от авиационната сигурност и суверенитета над въздушното пространство.