Киберсигурност, ОКС „Магистър“

Обучението по специалността „Киберсигурност” е в съответствие с нарастващите изисквания за формиране на експертиза, позволяваща ефективно противодействие на киберзаплахите и е предназначено за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в професионалното направление “Национална сигурност” в област на висше образование “Сигурност и отбрана”.

Обучаемите усъвършенстват уменията си, чрез придобиване на специализирани знания за решаване на проблеми на изследването, нововъведенията и приложението на комуникационните и информационните системи и технологии, систематизират се подходи и умения в отговор на повишените изисквания към киберсигурността и адекватни реакции на заплахите в киберпространството, включваща формулиране на заплахи, оценка на риска, определяне на средства за киберзащита и организация на мероприятията по защита на информацията и личните данни в КИС в единна система, работа с техника и технологии за предоставяне на услуги от специалисти, притежаващи висше образование и образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по широк кръг специалности в различни области на висшето образование.

Програмата за обучение е асемблирана около съвременните схващания за същността и съвременните принципи за изграждане на система за киберсигурност, стандарти (национални и международни) и моделиране на система за киберсигурност.

Студентите придобиват знания по същността и основните характеристики на киберсигурността във всичките му форми, проблемите на международните организации за сигурност, политиката и стратегията за противодействие на киберсигурността, теорията и практиката на управление при видове атаки и заплахи.

Обучаемите получават специализирани теоретични и практически знания в сферата на националната сигурност и отбраната от една страна,  киберсигурността, комуникационните и информационните системи и технологии, от друга. В сферата на националната сигурност и отбраната се дават знания, умения и компетентности за принципите и закономерностите на глобалната и регионална сигурност, както и за концепцията на системата за национална сигурност на Република България, структурата, основните аспекти и управлението на тази система. В сферата на киберсигурността се дават знания и умения, покриващи интердисциплинарния характер в същността на кибервойната, като явление. В процеса на обучение се систематизират знанията относно методологията за планиране и организиране на киберзащита, като се изучават основите на свойствата на елементите на киберпространството – комуникационни мрежи, информационни системи, криптографски системи, анализ и оценка на риска, архитектурен анализ на системи, киберсигурност, моделиране на системи за киберсигурност, приложни аспекти на киберсигурността.

Наред с това се усвояват подходите и възможностите за анализ на асиметричните заплахи, влияещите външни и вътрешни фактори, при които се изграждат и реализират съвременните системи за киберсигурност.

В процеса на обучение се придобиват компетентности за прилагане на добрите практики за анализ и оценка на риска от кибератаки, развиват се способности за идентифициране и анализиране на проблеми, свързани с киберсигурността, съвременните рискове и заплахи, вземането на управленски решения в условията на априорна неопределеност, при времеви и ресурсен дефицит.

Предвидено е по време на обучението участие в научни конференции, посещения в конкретни критични обекти, даващи възможност на обучаемите на практика да анализират и оценят диалектическите връзки между различните елементи от система за сигурност.

Перспективи за реализациязавършилите специалността „Киберсигурност” получават професионална квалификация „магистър по национална сигурност“, придобиват нови знания, умения и компетентности, относно организацията и управлението на системите за киберсигурност и могат успешно да се реализират в национални и международни ведомствени, обществени, държавни и частни организации, касаещи областа на киберсигурността.