ИПИО

Category

Институт за перспективни изследвания за отбрана

Акцентът в дейността на Военна академия „Г. С. Раковски“ в международната дейност е поставен върху провеждането на различни съвместни мероприятия, в това число и научни конференции с чуждестранни военнообразователни институции с цел използване на партньорство в областта на военното образование за повишаване опита и квалификацията на ръководния и преподавателския състав на Академията, както и усъвършенстване...
Read More
Основни регламентиращи документи за обучение в докторантура Закон за висшето образование;Закон за развитието на академичния състав в Република България;Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България;Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“;Правилник за развитието...
Read More
JALLC е център за анализи и поуки на НАТО, със задача за събиране и споделяне на поуки и добри практики, които са добити от съюзниците и партньорите в системата на процеса на НАТО за събиране, анализиране и формулиране на поуки (NLLP). JALLC има сайт, до който се достига чрез линк: http://www.jallc.nato.int/ В главната страница на...
Read More
„Поуки от практиката“;„Методика на научните изследвания“;„Подготовка на архивисти”;„Анализатори на информацията в социалните мрежи“;SEO-оптимизация на сайтове за търсещи машини.
Read More
Участие на ИПИО в обучението за придобиване на ОКС „магистър” в три професионални направления по учебните дисциплини: „Съвместни операции“;„Концепции и стратегии за отбрана“;„Оперативно изкуство в съвместни и многонационални операции“;„Всеобхватно планиране на операциите“;„Операции в отговор на кризи“;„Проучване на общественото мнение“;„Национална и международна сигурност“;„Еволюция на военностратегическите възгледи“;„Военна история“;„Военноисторически традиции“;„Военноисторически традиции, протокол и церемониал“;„Военна стандартизация“.
Read More
1. Сборници с публикации от форуми, организирани от ИПИО Interagency and International Cooperation in Countering Hybrid Threats. Proceedings of International Conference. 28 – 29 September 2016 Sofia, Bulgaria. София, 2017 (под печат); Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914 – 1915). Сборник доклади от международна научна конференция, 13 – 16 октомври. Печат...
Read More
Международни Анализ за бойния опит на международните контингенти при участието им в операции за поддържане на международния мир и сигурност, в системата на международно научно изследване на Европейската група за изследване на армиите и обществото (ERGOMAS) на тема „Officer and Commander in Asymmetric Warfare Operations“ (2017 – 2018)Изследване на поуките от практиката при участие на...
Read More
1 2