Научни публикации на автори от ИПИО

1. Сборници с публикации от форуми, организирани от ИПИО

Interagency and International Cooperation in Countering Hybrid Threats. Proceedings of International Conference. 28 – 29 September 2016 Sofia, Bulgaria. София, 2017 (под печат);

Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914 – 1915). Сборник доклади от международна научна конференция, 13 – 16 октомври. Печат „Симолини – 94“, София 2017, ISBN 978-954-2903-28-4;

Първата световна война и България през 1916 г. Сборник с доклади от международна научна конференция, 4 – 7 октомври 2016 г., София, Благоевград, Добрич, Тутракан. Издател Военна академия „Г. С. Раковски“, София 2016, ISBN 978-954-9348-82-8;

Human Systems Integration Approach to Cyber Security. Proceedings of International Conference. 28 – 29 September 2015, Sofia, Bulgaria. Sofia, 2016, ISBN 978-954-9348-77-4;

Великите сили, Балканите и България през Втората световна война. Международна научна конференция, 21 – 23 април 2015, София. Печат „Симолини – 94“, 2016, ISBN 978-954-2903-26-0;

Научните изследвания в отбраната: вековна традиция и нови хоризонти, Сборник с доклади от международна научна конференция, 7 – 9 октомври 2014 г., „Военно издателство“ ЕООД, София, 2016, ISBN 978-954-9348-64-4;

World War One 1914-1918. 40th International Congress of Military History 31 August – 5 September 2014 Varna, Bulgaria, URCH Alma Mater “St. Kliment Ohridski” University Press, Sofia, 2015, ISBN 978-954-07-3991-5;

“Future NATO. International Conference. Sofia, 3 – 4 April 2014”, Sofia, 2015, ISBN 978-954-9348-60-6 / „Бъдещето на НАТО”, Международна конференция, 3 – 4 април 2014 г., София, 2015“, ISBN 978-954-9348-60-6 (На български и английски език).

2. Монографии и студии

Baev, J. (Глава от монография) „Bulgarian Military and Humanitarian Aid to Third World Countries: 1955-1975“ in: Warsaw Pact Intervention in the Third World. Aid and Influence in the Cold War, ed. By Phillip Muehlenbeck, p. 298-325. London: J. B. Tauris, 2018. ISBN: 978-1-7831-055-0;

Baev, J. (Глава от монография) “1968 – A Bulgarian Perspective” in: Eastern Europe in 1968. Responses to the Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion, ed. by Kevin McDermott and Matthew Stibbe, pp. 169-192. London: Palgrave Macmillan, 2018, ISBN: 978-3-319-7768-0;

Baev, J. (Глава от монография) “Bulgaria and Romania”, In: The Handbook of European Defence Policies and Armed Forces, ed. by Hugo Meijer and Marco Wyss, , pp. 263-278. Oxford University Press, 2018; ISBN: 978-0-19-879050-1;

Димов, П., Приложение на уеб технологиите за защита на националната сигурност, Издателство „ДиоМира“, С., 2018, ISBN 978-954-2977-47-6;

Станчев, С., Николов, Р., Баев, Й., История на българското военно разузнаване. Том I. , Издателство „Изток – Запад“, С., 2017, ISBN 978-619-01-0150-5;

Baev. J., Kim, S., Korea in the Bulgarian Archives, 1945-1995: An Introduction. North Korea International Documentation Project. Working Paper #5. Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC 20523;

Станчев, С., Николов, Р., История на Сухопътните войски на България (1918 – 1945), том втори, С., Изд. СиТиДирект ООД, 2017, ISBN 978-954-92859-3-2;

Димитров, П., Стратегически и оперативни уроци от съвременните военни конфликти, С., Издателство „Военна академия „Георги Стойков Раковски“, 2017, ISBN 978-954-9348-83-3;

Петров, Т., Станчев, С., 105 години Военна академия „Георги Стойков Раковски“. С., Издателство „Военна академия „Георги Стойков Раковски“, 2017, ISBN 978-954-9348-85-9;

Petrov. T., Stanchev, S., 105 Years “Georgi Stoykov Rakovski” National Defense College. Sofia “Georgi Stoykov Rakovski” National Defense College, 2017, ISBN 978-954-9348-86-6;

Петров, Т., „Полковник Борис Дрангов – живот и дела“, Македонски научен институт, София, 2017, ISBN 978-619-7377-00-2;

Прокопиев, А., „Отбрана на морско крайбрежие от Българската армия през Балканските войни (1912 – 1913)“, Военна академия „Георги Стойков Раковски“, София, 2016, ISBN 978-954-9348-80-4;

Янакиев, Я., Димитров, П., Петков, П., Иванов, З. „Опитът от участие в операции за поддържане на международния мир и сигурност“, „Военно издателство“ ЕООД, София, 2016, ISBN 978-954-9348-74-3;

Станчев, С., Петров, Т., Николов, Р., Прокопиев, А. и колектив, „Българската армия в Първата световна война 1915 – 1918“, София, „Военно издателство“ ЕООД, 2015, ISBN 978-954-509-537-5;

Станчев, С., Петров, Т., „Първият випуск на Военната академия“, София, Военноисторическа комисия, 2015, ISBN 978-954-9971-82-8.

3. Научни статии

Баев, Й., „Отвъд идеологемите и психологическата пропаганда“, с. 117-120. Международни отношения, София, № 2, 2018. ISSN: 0324-1029;

Jordan Baev and Soyoung Kim, Korea (DPRK and Republic of Korea) in the Bulgarian Archives, 1945-1995. CATALOGUE (in English and Korean languages), 342 pages; Seoul: Sunin Books, 2018, ISBN: 979-11-6068-186-1. (Каталог на документални архиви. Съставителство, научна редакция, съавтор на предговора);

Monov, L. and Karev, L., Information Warfare Conceptual Framework. – International Journal of Recent Scientific Research. Vol. 9, Issue 5 (F). pp. 26 859 – 26 866, Maj 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2018.0905.2139

Monov, L. and Karev, L., Basic Map for the New National Security Strategy of the United States of America. – . – International Journal of Recent Scientific Research. Vol. 9, Issue 4 (H). pp. 26 095 – 26 102, April 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2018.0904.1990;

Karev, M., Monov., L., The Concept of Hybrid Threat and Gray Zone. – International Journal of Recent Scientific Research. Vol. 9, Issue 2(E). pp. 24 108 – 24 111, February 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2018.0902.1598;

Николов, Р., Албум „Хиляда лица – една армия“, Министерство на отбраната на Република България, Печат Военно-географска служба, София, 2018;

Баев, Й., Рецензия за сборник „Украинската криза и Балканите“ (София: Парадигма, 2017) В: Дриновски сборник, Том 10, с. 508-510, Българска академия на науките-Харковски държавен университет „Карамзин“, София-Харков: Издателство на БАН „Марин Дринов“, 2017, ISSN: 2218-0567;

Николов, Р., Оръдеен тътен над Серет. – България в Първата световна война 1917 – 1918 г. Сборник със студии и статии. Том втори. Издателство „Пропелер“, С. 2017, ISBN 978-954-392-467-7, с. 78 – 84;

Петров, Т., Военновременните изменения в наградната система на България. – България в Първата световна война 1917 – 1918 г. Сборник със студии и статии. Том втори. Издателство „Пропелер“, С. 2017, ISBN 978-954-392-467-7, с. 206 – 213;

Ненов, Н., Българската артилерия в заключителния етап на Първата световна война през 1918 година. – България в Първата световна война 1917 – 1918 г. Сборник със студии и статии. Том втори. Издателство „Пропелер“, С. 2017, ISBN 978-954-392-467-7, с. 106 – 118;

Петров, Т., Документи на полковник Борис Дрангов за дейността му през Първата световна война. Македонски преглед. Списание за наука, литература и обществен живот.Година XL, 2017, кн. 3, С. 2017, ISSN 0861-2277, с. 105 – 120;

Стаматов, С., Прогноза за развитие на резерва на Въоръжените сили на Република България. Военен журнал, 2016, № 3, ISSN 0861-7392 с. 5 – 20;

Baev, J. The Warsaw Pact in the Balkans: The Bulgarian Perspective. – The Balkans in the Cold War. Palgrave Macmillan, 2017, N1 9XW, United Kingdom, ISBN 978-1-137-43901-7, p.p.129 – 148;

Стаматов, С., Състояние на резерва на Въоръжените сили на Република България – 20 години по-късно. Военен журнал, 2016, № 2, ISSN 0861-7392 с. 5 – 22;

Монов, Л., Карев, М., Актуални доктринални възгледи за войната. Военен журнал, 2016, № 2, ISSN 0861-7392 с. 33 – 39;

Баев, Й., Миграции и геополитика в годините на Студената война. – Миграциите. Европа между историческия опит и страховете на съвременността. Анализи и дискусии. Камен Груп ЕООД, София, 2016, ISSN 089-619-7084-30-6, с. 53 – 63;

Баев, Й., Неочаквано сътрудничество: Контакти на България с държави от НАТО в сферата на сигурността и отбраната през последното десетилетие на Студената война. – Интеграция и дезинтеграция в Европа през 80-те години на XX век. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 133 – 151;

Baev, J. The Establishment of Bulgarian–West German Diplomatic Relations within the Coordinating Framework of the Warsaw Pact. – Journal of Cold War Studies. Harvard College and Massachusetts Institute of Technology 2016, Vol. 18, No. 3, ISSN 1520-3972, p.p. 158-180;

Baev, J. Bulgaria: A Centenary Unknown History. – The Handbook of European Intelligence Cultures, Rowman & Littlefield, Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK, 2016, p.p. 53 – 67;

Баев, Й. Автентичната история на BGCONVOY: Първата тайна операция на ЦРУ в България. – Геополитика, 2016, № 1;

Николов, Р., „… и с обляно в кръв сърце изваждам своя меч“: Обяснения и оправдания за войната на Русия срещу България“. – Военноисторически сборник, 2016, № 2, с. 71 – 78, ISSN 0204-408;

Петров, Т., [Отзив] Св. Елдъров. Четническата акция на Македонския комитет 1895. София, Народно читалище „Климент Шапкарев – 2009”, 2015, 174 с. с ил. – Македонски преглед, 2016, № 1, ISSN 0861-2277, с. 147-151;

Николов, Р., Причини за Априлското въстание и мотивация на участниците в него. – Малка историческа библиотека. Книга първа. Издателство „Диамант“, Бургас, 2016, ISBN 978-954-731-482-5, с. 27 – 32;

Прокопиев, А., Въоръжена подготовка и военни действия през Априлското въстание на Първи Търновски революционен окръг. – Малка историческа библиотека. Книга първа. Издателство „Диамант“, Бургас, 2016, ISBN 978-954-731-482-5, с. 33 – 39;

Монов, Л., Карев, М., Интелигентната сила и хибридната война – двете противоположни страни на един стратегически подход. – Военен журнал, 2016, № 1, с. 5 – 16, ISSN 0861-7392;

Марков, З., Кънева – Минкова, В., Концепцията за създаване на споделена стойност – същност и възможности. – Военен журнал, 2016, № 1, с. 26 – 31, ISSN 0861-7392;

Димов, П., Желев, Ж., Анализ на съвместната операция на руските въоръжени сили в Сирия. Военен журнал, 2016, № 1, ISSN 0861-7392, с. 58 – 67;

Димов, П., Основни характеристики на оперативната среда и алгоритъм на хибридната война. Военен журнал, 2016, № 1, ISSN 0861-7392 с. 86 – 96;

Valaker, S., Lofquist, E. A., Yanakiev, Y., & Kost, D., The Influence of Predeployment Training on Coordination in Multinational Headquarters: The Moderating Role of Organizational Obstacles to Information Sharing. – Military Psychology, 2016, May 2, ISSN: 0899-5605, Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/mil0000123

Yanakiev, Y., Securitization of Interethnic and Interfaith RelationsWest and East European PublicPerceptions Compared. – Безбедносни диалози/Security Dialogues, Година 6, Брой 2-1, 2015/Vol. 6, № 2-1, 2015, Институт за безбедност, одбрана и мир/Institute of security, defence and peace, Филозофски факултет – Скопjе/Faculty of Philosophy – Skopje, с. 145 – 162/p.p. 145 – 162, ISSN 1857-7172, е ISSN 1857-8055;

Димитров, П., Поуки от участието на въоръжените сили в операции за поддържане на международния мир и сигурност. – Военен журнал, 2015, № 4, с. 127 – 140, ISSN 0861-7392;

Баев, Й., Миграции и геополитика в годините на Студената война: историческият опит на България. – Военен журнал, 2015, № 4, с. 7 – 16, ISSN 0861-7392;

Николов, А., Христозов, И., Проблеми и предизвикателства пред изграждането на национална система за киберсигурност. – Военен журнал, 2015, № 3, с. 7 – 13, ISBN 0861-7392;

Стойков М., Концептуална рамка за анализ на трансформацията и оперативната съвместимост на въоръжените сили. – Военен журнал, 2015, № 2, с. 105 – 120, ISBN 0861-7392;

Прокопиев, А., Заемане и организиране отбраната на Беломорския бряг от Втора армия през Първата световна война.  – Един завет, 2015, № 1, с. 24 – 28.

 4. Публикации от участие в национални и международни научни форуми

Baev, J. “Bulgaria and the Korean War”, In: ACTA 2016. Local Wars – Global Impacts, p. 161-170. Sofia: Izdatelstvo VELES, 2018;

Baev, J. “Bulgarian Foreign Intelligence Files on International Terrorism and Combating Terrorism”, International Conference In the Shadow of the Cold War. Domestic and International Terrorism in the Former Communist Countries. Warsaw: IPN, 2018. (под печат);

Баев, Й., „Правителството на Отечествения фронт и въоръженият конфликт в Гърция през декември 1944 г.“, Национална конференция по повод 70 години от Парижкия мирен договор Нова България и мирът след Втората световна война (под печат);

Баев, Й., „Военната дипломация като инструмент на меката сила“ В: Софийски форум по културна и научна дипломация Бъдеще за миналото – инструменти на „меката сила“. Издателство на Софийския университет, 2018 (под печат);

Stoykov., M., Institutional Role and Capabilities to Countering Hybrid Threats. – In: Interagency and International Cooperation in Countering Hybrid Threats. Proceedings of International Conference. 28 – 29 September 2016 Sofia, Bulgaria. София, 2017 (под печат);

Yanakiev, Y., Dimov, P., Bachvarov, D. Conceptualizing the Role of Societal Resilience in Countering Hybrid Warfare. – In: Interagency and International Cooperation in Countering Hybrid Threats. Proceedings of International Conference. 28 – 29 September 2016 Sofia, Bulgaria. София, 2017 (под печат);

Yanakiev, Y., Preface. – In: Interagency and International Cooperation in Countering Hybrid Threats. Proceedings of International Conference. 28 – 29 September 2016 Sofia, Bulgaria. София, 2017 (под печат);

Georgieva, T., Petkov, P., Expert Framework for Measuring of the Institutional Capabilities to Counter Hybrid Threats: Empirical Data Analysis. – In: Interagency and International Cooperation in Countering Hybrid Threats. Proceedings of International Conference. 28 – 29 September 2016 Sofia, Bulgaria. София, 2017 (под печат);

Петров, Т., Съдбата на българите в Източна и Западна Тракия в навечерието на Първата световна война. – В: Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914 – 1915). Сборник доклади от международна научна конференция, 13 – 16 октомври. Печат „Симолини – 94“, София 2017, ISBN 978-954-2903-28-4, с. 153 – 158;

Иванов, З., Свързочното осигуряване при провеждане на настъпателните операции срещу Сърбия през 1915 година. – В: Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914 – 1915). Сборник доклади от международна научна конференция, 13 – 16 октомври. Печат „Симолини – 94“, София 2017, ISBN 978-954-2903-28-4, с. 214 – 222;

Baev, J. Internal struggles over foreign orientation: Why did the Bulgarians enter World War I on the side of the Central Powers. – In: 1914-1924 ΤΑ ΧΡΌΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΏΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΆ ΣΥΜΠΟΣΊΟΥ. Δελφοί 4-6 Ιουλίου 2014. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Αθήνα 2017, ISBN: 978-960-88520-9-9, p.p. 79 – 92;

Петров, Т., Офицерите, участници в Първата световна война, родом от Тутракан. – В: Първата световна война и България през 1916 г. Сборник с доклади от международна научна конференция, 4 – 7 октомври 2016 г., София, Благоевград, Добрич, Тутракан. Издател Военна академия „Г. С. Раковски“, София 2016, ISBN 978-954-9348-82-8; с. 324 – 334;

Прокопиев, А., Лейбгвардейският конен полк в боевете при Мустафа Ачи и Первелий в Добруджа (септември – октомври 1916 г.). – В: Първата световна война и България през 1916 г. Сборник с доклади от международна научна конференция, 4 – 7 октомври 2016 г., София, Благоевград, Добрич, Тутракан. Издател Военна академия „Г. С. Раковски“, София 2016, ISBN 978-954-9348-82-8; с. 350 – 357;

Ненов, Н., Анализ на действията на артилерията при Тутракан през 1916 година. – В: Първата световна война и България през 1916 г. Сборник с доклади от международна научна конференция, 4 – 7 октомври 2016 г., София, Благоевград, Добрич, Тутракан. Издател Военна академия „Г. С. Раковски“, София 2016, ISBN 978-954-9348-82-8; с. 342 – 349;

Станчев, С., Българското военно изкуство във войната срещу Румъния. – В: Първата световна война и България през 1916 г. Сборник с доклади от международна научна конференция, 4 – 7 октомври 2016 г., София, Благоевград, Добрич, Тутракан. Издател Военна академия „Г. С. Раковски“, София 2016, ISBN 978-954-9348-82-8; с. 258 – 261;

Николов, Р., „… и с обляно в кръв сърце изваждам своя меч“: Обяснения и оправдания за войната на Русия срещу България“. – В: Първата световна война и България през 1916 г. Сборник с доклади от международна научна конференция, 4 – 7 октомври 2016 г., София, Благоевград, Добрич, Тутракан. Издател Военна академия „Г. С. Раковски“, София 2016, ISBN 978-954-9348-82-8; с. 38 – 43;

Янакиев, Я., Нагласи към службата на жените и на хората от различни етнически и културни групи в армията. – В: Хармония в различията. Сборник с доклади от научна конференция „Хармония в различията“, София, 9.12.2016 г., София, Издателство „За буквите – О Писменехь“, 2016, ISSN 9367-7899, с. 471 – 480;

Баев, Й., Роль СССР в становлении Болгарских вооруженых сил (1955 – 1964 г.г.). – В: Исторический опыт и перспекивы научного, научно-технического и культурного сотрудничества между Болгарией и регионами России (на примере Республики Коми). Материалы докладов международной научной конференции. 10 – 11 июнья 2016 г., Сыктывкар, Россия. Сыктывкар, Коми научниый центр УрО РАН, 2016, ISBN 978-5-89606-560-9, с. 82 – 92;

Петров, Т., Четническият институт – нелегалната армия на ВМОРО в Македония и Одринско (1899-1912). – В: Освободителните борби на Македония. От Източната криза до Балканските войни. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2016, ISBN 978-954-322-864-5, с. 110-126;

Петров, Т., Възвръщането на Южна Добруджа в българската фалеристика. – В: Сб. Добруджа. Политика, общество, стопанство и култура (ХIХ – ХХ в.). Тутракан, 2015, ISBN 978-954-8198-82-0, с. 63-71;

Георгиева Т., Янакиев Я., Стабилност в динамиката: диагностика на развитието на някои основни компоненти на обучението във факултет „Командно-щабен” в периода 2000 – 2015 г. В: – Годишна военнонаучна конференция на факултет „Командно-щабен” 22 – 23 юни 2016 г. „Съвременни подходи за динамично управление на образованието и подготовката в сигурността и отбраната”. Изд. Военна академия „Г. С. Раковски“, 2016, (под печат);

Георгиева, Т., Подходи на брачна терапия. В: – Доклади от годишната университетска конференция 20 – 21 октомври 2016 г. Том 1. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2016, с. 135 – 144;

Георгиева, Т., За необходимостта да се изследват проблемите на военните семейства. В: – Доклади от годишната университетска конференция 20 – 21 октомври 2016 г. Том 1. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2016, с. 125 – 134;

Георгиева, Т., Климат на безопасност в организациите. В: – Доклади от годишната университетска конференция – 20 – 21 октомври 2016 г. Том 1. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”. Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2016, с. 145 – 154;

Георгиева, Т., Концептуализиране на понятията „удовлетвореност от брака” и „стабилност на брака”. В: – Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години  от създаването на НВУ „Васил Левски”, том. 10. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, с. 60 – 69;

Георгиева, Т., Междуличностни процеси и удовлетвореност от брака. В: – Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години  от създаването на НВУ „Васил Левски”, том. 10. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, с. 70 – 80;

Прокопиев, А., Десети пехотен родопски полк в отбраната на Беломорското крайбрежие през Втората световна война (1941 – 1944 г.). – В: България във Втората световна война и следвоенна Европа. Сборник доклади. Кръгла маса – Хасково, 18 – 19 юни 2015. Хасково, Издателство Полиграфюг АД, 2016, ISSN 978-619-7240-21-4, с. 84 – 108;

Yanakiev, Y., “Europe between Tolerance and Prejudice: Comparative Study of Public Attitudes towards Immigrants”. – In: Harmony in Diversity. Collection of Papers from the “Harmony in Diversity” National conference. Sofia, 10 December 2015. Sofia, “Za bukvite – Opismenah” Publishing House, 2015, ISSN 2367-7899, p.p. 255 – 264;

Yanakiev, Y., “Human Systems Integration Approach to Cyber Security: an Overview”. – In: Human Systems Integration Approach to Cyber Security. Proceedings of International Conference. 28 – 29 September 2015, (Ed.), Sofia, Bulgaria. Sofia, 2016, ISBN 978-954-9348-77-4, p.p. 11 – 19;

Hristozov, I., Nikolov, A., “Architecture of a National System for Cyber Security”. – In: Human Systems Integration Approach to Cyber Security. Proceedings of International Conference. 28 – 29 September 2015, Sofia, Bulgaria. Sofia, 2016, ISBN 978-954-9348-77-4, p.p. 48 – 62;

Baev, J., “The decline of Bulgarian-North Korean relations in the context of the progress of Bulgarian-South Korean relations (1990 – 1997). – In: Korean Historical and Cultural Trends. Proceeding of the International Conference on Korean Studies, Sofia, February 22, 2016. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2016, ISBN 978-954-07-4098-0, p.p. 7 – 23;

Баев, Й., Българското военно разузнаване в заключителния етап на Втората световна война. – Във „Великите сили, Балканите и България през Втората световна война. Международна научна конференция, 21 – 23 април 2015, София“. Печат „Симолини – 94“, 2016, ISBN 978-954-2903-26-0, с. 74 – 83;

Baev, J., Grozev, K., (Eds.), World War One 1914-1918. 40th International Congress of Military History 31 August – 5 September 2014 Varna, Bulgaria, URCH Alma Mater “St. Kliment Ohridski” University Press, Sofia, 2016, ISBN 978-954-07-3991-5;

Георгиева, Т., Междуличностни процеси и удовлетвореност от брака. – В: Сборник научни трудове на Годишната университетска научна конференция с международно участие на Националния военен университет „В. Левски“. Велико Търново, 2015, ISSN 1314-1937;

Георгиева, Т., Концептуализиране на понятията удовлетвореност от брака и стабилност на брака. – В: Сборник научни трудове на Годишната университетска научна конференция с международно участие на Националния военен университет „В. Левски“. Велико Търново, 2015, ISSN 1314-1937;

Petrov, T. Weapons and military equipment of Bulgarian army in the Balkan wars 1912-1913 (according to State military history archives documents). – In : 100-th anniversary of the Balkan wars. Sources and documents. Sofia, 2015, ISBN 978-954-2903-17-8, p. 370-375;

Петров, Т. Хайер фон Розенфелд: забравената връзка между държавническата символика на българи и хървати. – В: Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете. С. 2015, ISBN 978-954-326-260-1, с. 142-146;

Петров, Т. Бугарска одбрана Доjрана (1916-1918). – В: Први светски рат, Србиjа, Балкан и Велике силе. Београд, 2015, ISBN 978-86-7743-111-2 (ИИ), с. 225-233;

Христозов И., Жеков Бр., Информационна инфраструктура на Военна академия „Г. С. Раковски” за пренос и обработка на некласифицирана информация (получена в резултат на интегриране на програмните и технически средства от реализацията на проекти BG051PO001-4.3.04-0005, BG051PO001-4.3.04-00010 и BG051PO001-3.1.08-0001) Информационна система „Документооборот” Описание на системата. Функционална част, Военна академия, 2015;

Христозов И., Жеков Бр., Информационна инфраструктура на Военна академия “Г. С. Раковски” за пренос и обработка на некласифицирана информация (получена в резултат на интегриране на програмните и технически средства от реализацията на проекти BG051PO001-4.3.04-0005, BG051PO001-4.3.04-00010 и BG051PO001-3.1.08-0001) Описание на системата. Общосистемна част, Военна академия, 2015;

Христозов И., Жеков Бр., Изисквания, концепции и предизвикателства за интегриране на информационните системи за отбрана и национална сигурност – Технико-икономически доклад, Военна академия, 2015;

Христозов И., Жеков Бр., Торнев Г., Проучване и експериментиране на програмни продукти за групова работа и приложението им в процеса на оперативно планиране – Share Point Portal, Plone Content Management System, Zope Web Portal и др. – Технико-икономически доклад, Военна академия, 2015;

Baev, J., “De-Stalinisation and Political Rehabilitation in Bulgaria”. – In: De-Stalinising Eastern Europe. The Rehabilitation of Stalin’s Victims after 1953, Palgrave Macmilan, 2015, ISBN 978-1-137-36891-1, p.p. 150 – 169;

Баев, Й., Корея в българските архиви (1945 – 1990). – В: Международна научна конференция 2015 „Деколонизация и развитие на обществото (Сравнително изследване между България и Корея). Доклади и съобщения, „Експериментпринт“ ЕООД, С., 2015, ISBN 978-619-7084-16-0, с. 126 – 139;

Янакиев, Я., Христозов И., Марков, З., Прокопиев, А., Жеков, Б., Николов, Р., Моллов, П., Ганев, Г., Научните изследвания във въоръжените сили на Република България: постижение, предизвикателства, приоритети и перспективи. – В: Научните изследвания в отбраната: вековна традиция и нови хоризонти, Сборник с доклади от международна научна конференция, 7 – 9 октомври 2014 г., „Военно издателство“ ЕООД, София, 2015, ISBN 978-954-9348-64-4, с. 18 – 49;

Петров, Т., Сто години организирани военноисторически изследвания. – В: Научните изследвания в отбраната: вековна традиция и нови хоризонти, Сборник с доклади от международна научна конференция, 7 – 9 октомври 2014 г., „Военно издателство“ ЕООД, София, 2015, ISBN 978-954-9348-64-4, с. 50 – 56;

Димитров, П., Поуките от съвременните военни конфликти – незаменимо знание за повишаване на отбранителните способности. – В: Научните изследвания в отбраната: вековна традиция и нови хоризонти, Сборник с доклади от международна научна конференция, 7 – 9 октомври 2014 г., „Военно издателство“ ЕООД, София, 2015, ISBN 978-954-9348-64-4, с. 117 – 128;

Жеков, Б., Христозов, И., Научно-техническите изследвания в Българската армия през 70-те и 80-те години на XX век: организация и структури. – В: Научните изследвания в отбраната: вековна традиция и нови хоризонти, Сборник с доклади от международна научна конференция, 7 – 9 октомври 2014 г., „Военно издателство“ ЕООД, София, 2015, ISBN 978-954-9348-64-4, с. 274 – 279;

Петков, П., Фактори, влияещи върху професионалната кариера на офицерите от сухопътните войски. – В: Научните изследвания в отбраната: вековна традиция и нови хоризонти, Сборник с доклади от международна научна конференция, 7 – 9 октомври 2014 г., „Военно издателство“ ЕООД, София, 2015, ISBN 978-954-9348-64-4, с. 240 – 244;

Yanakiev, Y. Cultural and organisational challenges in multinational operations: lessons learned and implications for the practice. – In: Future NATO. International Conference. Sofia, 3 – 4 April 2014, Sofia, 2015, ISBN 978-954-9348-60-6, p.p. 187 – 197;

Stoykov, M. The future of NATO Intellectual Platform. – In: Future NATO. International Conference. Sofia, 3 – 4 April 2014, Sofia, 2015, ISBN 978-954-9348-60-6, p.p. 118 – 121;

Karev, M. One of the missions in Afghanistan through the eyes of the national commander of the Bulgarian military contingent. – In: Future NATO“. International Conference. Sofia, 3 – 4 April 2014, Sofia, 2015, ISBN 978-954-9348-60-6, p.p. 82 – 88;

Markov, Z. Professional military education – smart capital provider, transformation driving force, security trainer. – In: Future NATO. International Conference. Sofia, 3 – 4 April 2014, Sofia, 2015, ISBN 978-954-9348-60-6, p.p. 205 – 209;

Sabev, S. Vision, policy and strategy – essential triad in the strategic management of defence. – In: Future NATO. International Conference. Sofia, 3 – 4 April 2014, Sofia, 2015, ISBN 978-954-9348-60-6,София, 2015, ISBN 978-954-9348-60-6, p.p. 171 – 180.

  1. Учебни пособия

Христозов, И. (съставител), CISCO Семестър 1. CCNA Introduction to Network Course.  София, 2017, Печат Военна академия „Георги Стойков Раковски“;

Христозов, И. (съставител), CISCO Семестър 2. CCNA Routing and Switching: Routing and Switching Essentials.  София, 2017, Печат Военна академия „Георги Стойков Раковски“;

Христозов, И. (съставител), CISCO Семестър 3. CCNA Routing and Switching Scaling Networks Course.  София, 2017, Печат Военна академия „Георги Стойков Раковски“;

Христозов, И. (съставител), CISCO Семестър 4. CCNA Routing and Switching Connecting Networks Course.  София, 2017, Печат Военна академия „Георги Стойков Раковски“.

  1. Aвтори от ИПИО с реферирани научни статии, публикувани в научни издания с импакт фактор

43 реферирани научни статии на 6-ма автори от ИПИО са публикувани в научни издания с импакт фактор към 01.01.2018 г.: SCOPUS, WEB OF SCIENCE, STANFORD LIBRARIES, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH (IJAR), CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY (CEEOL), JOURNAL OF COLD WAR STUDIES, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH.