Нормативна база за обучение в докторантура

Основни регламентиращи документи за обучение в докторантура

  1. Закон за висшето образование;
  2. Закон за развитието на академичния състав в Република България;
  3. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България;
  4. Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“;
  5. Правилник за развитието на академичния състав във Военна академия „Г. С. Раковски“;
  6. Постановление № 125 на мс от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления;
  7. Заповед на министъра на отбраната ОХ-238 относно реда за придобиване на научни степени във военните академии и висшите военни училища на Министерство на отбраната;
  8. Актуален национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от сайта на НАЦИД;
  9. Правилник за устройството и дейността на органите за управление на института за перспективни изследвания за отбранатa

Други документи касаещи докторантите