Международна дейност

Акцентът в дейността на Военна академия „Г. С. Раковски“ в международната дейност е поставен върху провеждането на различни съвместни мероприятия, в това число и научни конференции с чуждестранни военнообразователни институции с цел използване на партньорство в областта на военното образование за повишаване опита и квалификацията на ръководния и преподавателския състав на Академията, както и усъвършенстване на формите и методите на преподаване и учебните програми.

Военна академия „Г. С. Раковски“ представлява Република България в Конференцията на началниците на военните академии от държавите, членки на НАТО, и в Консорциума на военните академии и институциите за изследване на сигурността по програма „Партньорство за мир“ (PfPC).

Академията е член на Международната организация на франкофонията (OIF). Ние сме първият и единствен военен университет в организацията. В сътрудничество сме с Европейския институт за стратегически изследвания и с други чуждестранни отбранителни колежи и центрове за постижения на НАТО. Също така мероприятията на Академията са включени в годишния план за работа с Асоциацията на военните аташета, акредитирани у нас.

Академията е сертифицирана по Lloyd’s Register, което означава, че дипломите, издадени от нас, са валидни по цял свят. Поради тази причина ние ежегодно обучаваме чуждестранни военнослужещи в съответствие с подписаните двустранни споразумения.

Военна академия „Г. С. Раковски“ си партнира с над 30 чуждестранни университета от Европа, Близкия изток, Закавказието, Афганистан и др.