ИПИО

Институт за перспективниизследвания за отбраната

Институтът за перспективни изследвания за отбраната (ИПИО)

ИПИО е основно звено на Военна академия „Г. С. Раковски“ за научни изследвания  в областта на отбраната и националната сигурност. 

Мисията на института е да осигурява стратегически изследвания и анализи за военното и политическото ръководство на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и да провежда научни изследвания в подкрепа на професионалното военно образование и обучение в Академията. 

Организационна структура

Директор

Научна секция „Военна история и патриотично възпитание“

Научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“

Научна секция „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“

Научна секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката“

Научна секция „Развитие на академичния състав и докторанти“

Нашите ценности са академична свобода, откритост, научна етика, приложимост, ефективност, висока мобилност и гъвкавост на научните изследвания.

Контакти ИПИО

Професор д.н. Митко Стойков
тел. +359 2 92 26 671
e-mail: mitkostoykov@rndc.bg

 

Социални мрежи

Блог на ИПИО

Лаборатория ИПОК
Лаборатория ВИПП
Стратегическа лаборатория

Лаборатория „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“

Мисията на лабораторията е да служи като функционален хъб за анализи и прогнози в областта на информационните аспекти на националната сигурност и повишаване на дигиталната компетентност на преподавателите и експертите от държавната и местна администрация.

Лаборатория „Военна история и поуки от практиката“

Лабораторията е предназначена за пручвания в областта на военната и военнополитическата история, за разработването на доктрини и концепции и за извличането на поуки от практиката.

Лаборатория „Изследване на рисковете и заплахите за националната сигурност и отбрана“

Предназначена за осигуряване прилагането на научни методи за подготовка на експерти, за провеждане на изследвания и оценки за предизвикателствата пред сигурността и отбраната на страната. Лабораторията осигурява Стратегически преглед на отбраната.
 

Вижте повече за изявите на Института за перспективни изследвания за отбрана в нашия блог.