ИПИО

Институт за перспективни
изследвания за отбраната

Институтът за перспективни изследвания за отбраната (ИПИО)

ИПИО е основно звено на Военна академия „Г. С. Раковски“ за научни изследвания  в областта на отбраната и националната сигурност. 

Мисията на института е да осигурява стратегически изследвания и анализи за военното и политическото ръководство на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и да провежда научни изследвания в подкрепа на професионалното военно образование и обучение в Академията. 

Организационна структура

Директор

Научна секция „Военна история и патриотично възпитание“

Научна секция „Стратегически изследвания“

Научна секция „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“

Научна секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката“

Научна секция „Развитие на академичния състав и докторанти“

Нашите ценности са академична свобода, откритост, научна етика, приложимост, ефективност, висока мобилност и гъвкавост на научните изследвания.

Контакти ИПИО

Професор д.н. Митко Стойков
тел. +359 2 92 26 671
e-mail: mitkostoykov@rndc.bg

Полк. доц. д-р Петко Димов
GSM: 0887930559

p.dimov@rndc.bg

 

Социални мрежи

Блог на ИПИО

Акредитация
Награди
Стратегически преглед

Института е акредитиран по докторски програми „Информатика“, „Военна и военнополитическа история“. Освен това осигурява капацитет за поддържане на докторски програми по: „Военнополитически проблеми на сигурността“; „Организация и управление на въоръжените сили“; „Организация и управление извън сферата на материалното производство“; „Военна психология“; „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“.

През 2014 г. ИПИО е награден от министъра на отбраната на Република България с голям „Плакет на Министерството на отбраната“ за постигнати резултати и за принос в развитието и ефективността на научните изследвания.

С решение на Министерският съвет на Република България започна Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната. Института за перспективни изследвания за отбрана е натоварен с задачата за научно-методическо подпомагане и административно осигуряване на междуведомствените групи.

Вижте повече за изявите на Института за перспективни изследвания за отбрана в нашия блог.