Полковник доцент д-р Живо Божидаров Петров

ВРИД Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Полк. доц. д-р Живо Петров
тел. +359 2 92 26 518

ORCID: 0000-0003-2757-0030